Så styrs Lunds kommun

I kommunallagen fastslås att det måste finnas en politisk ledning i form av en kommunfullmäktige och en kommunstyrelse i varje kommun. Däremot har varje kommun frihet att själv bestämma vilka andra nämnder den behöver. I Lund har vi 14 nämnder.

Lunds kommuns förtroendevalda företräder invånarna och är ytterst ansvariga för kommunens service och tjänster. De olika politiska organisationerna har olika ideologier om hur man skapar bästa möjliga livskvalitet för dem som bor och verkar i Lund.

Vart fjärde år väljer medborgarna politiker till kommunfullmäktige, som kan liknas vid kommunens ”riksdag”. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen och regionen.

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 65 ledamöter och 65 ersättare, där alla kommunens politiska partier är representerade. Kommunfullmäktige beslutar i frågor som är av principiellt avgörande karaktär, som kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. Fullmäktige beslutar exempelvis om budget, skattesats, avgifter för kommunal service samt den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer.

Mer om kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen leder och samordnar

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens ”regering” och utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen i Lund består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Kommunstyrelsens uppdrag är att övergripande ansvara för att utveckla den kommunala verksamheten, leda och samordna kommunens angelägenheter, ansvara för särskilda verksamheter och främja långsiktig hållbarhet.

Mer om kommunstyrelsen

Nämnderna sätter mål

I nämnderna sitter förtroendevalda politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Varje nämnd har en förvaltning med anställda medarbetare som utför det arbete nämnderna beslutat om.

Kommunens nämnder

Förvaltningarna utför

Varje nämnd har en förvaltning som består av anställda medarbetare. Till exempel har byggnadsnämnden en förvaltning som heter stadsbyggnadskontoret. Förvaltningarna utför det arbete som respektive nämnd beslutat om. Förvaltningarna är i sin tur oftast uppdelade i olika verksamhetsområden.

Kommunens förvaltningar

Intressegrupper ger råd

I Lunds kommun är det viktigt att olika intressegrupper får sina röster hörda. För detta ändamål finns ett antal rådgivande organ. De rådgivande organen är organ där representanter för olika sådana intressegrupper träffar och samråder med kommunens politiker.

Rådgivande organ i Lunds kommun