Befolkning, arbete och byggande

Hur många invånare finns det i Lunds kommun? Hur många kommer att bo i kommunen 2030? Vilka är kommunens största arbetsgivare? Ta del av statistik om din kommun här.

Läs den senaste statistiken för Lund på SCB:s webbplats

Folkmängden ökar i Lund

Lund är Sveriges tolfte största stad och fortsätter att växa. Vid årsskiftet 2020 hade Lunds kommun 125 941 invånare. Totalt ökade folkmängden i Lunds kommun med 1 006 personer under 2020. Jämfört med föregående år halverades befolkningsökningen under året. Det här mönstret följer den nationella befolkningsutvecklingen i stort, där Sveriges befolkningsökning halverades jämfört med 2019 och var den lägsta befolkningsökningen på 15 år.

Antal födda och döda i Lund

Födelsenettot (födda minus döda) för 2020 var 312. 2020 föddes det 1 135 barn, vilket är 35 färre födda jämfört med 2019. Antalet avlidna var fler än 2019: 823 avled 2020 jämfört med 810 under 2019. 

Positivt flyttnetto till Lund

Under 2020 flyttade 11 444 personer till kommunen samtidigt som 10 792 personer flyttade från Lund. Det ger ett positivt flyttnetto för 2020 på 652 personer, varav -191 personer utgörs av ett negativt inrikes flyttnetto (inrikes inflyttade minus inrikes utflyttade). Migrationsnettot (invandrade minus utvandrade) utgör 843 personer. Jämfört med 2020 var inflyttningen lägre (-324 personer) och utflyttningen större (+645). Även invandringen var lägre (-371) och utvandringen större (+111 personer).

Befolkningsprognos

Lunds befolkning förväntas växa kontinuerligt under perioden 2018–2031. Inledningsvis beräknas tillväxten vara 1,7 procent, till stor del beroende på det prognostiserade flyktingmottagandet, för att sedan ligga på cirka 1,3 procent i snitt per år.

Befolkningsprognosen är en framskrivning av den folkbokförda befolkningen. Personer som söker asyl är inte folkbokförda, det blir de först då de fått ett uppehållstillstånd och kan folkbokföra sig i Sverige. Det är således endast flyktingar som har fått uppehållstillstånd som ingår i befolkningsprognosen.

Befolkningsökningen genererar nya satsningar

Trenden med växande städer pågår över hela världen, så också i Lund. Inte sedan början av 1970-talet har det byggts så mycket i Lund som under det senaste decenniet. En av de tydligaste satsningarna för att ta hand om en växande befolkning och arbeta med hållbara transporter i Lund är spårvägslinjen, som började byggas under 2017. Den 12 december 2020 invigdes den, och dagen därpå gick den i trafik.

Läs mer om Lunds spårväg

En större del av utbyggnaden väntas ske i Lunds tätort. Framför allt är det inom Brunnshög vi ser det stora antalet byggstarter. Andra större projekt som planeras påbörjas under perioden är Helgonagården öster om Sparta, nya delar av Södra Råbylund, samtliga projekt i Stångby, samt första etappen på omvandlingen längs Öresundsvägen (stadsdelen Västerbro). I de östra kommundelarna är utbyggnadstakten inte lika hög som i centralorten. Dock är det flera projekt där byggstarter beräknas komma igång under 2019–2023, framförallt i Södra Sandby och Dalby. 

Utbyggnads- och boendestrategi 2025

Bostäder

Preliminärt byggdes det 378 bostäder i Lunds kommun 2020, jämfört med 1 631 bostäder 2019. Under 2020 påbörjades preliminärt byggandet av 987 bostäder, vilket var 306 färre än 2019.

Sedan år 2000 har drygt 13 000 nya lägenheter färdigställts i Lund, även om bostadsbyggandet i kommunen under 2020 var det lägsta sedan 2009.

Utbildning och skola

40,6 procent av medborgarna i åldrarna 20–64 år har minst treårig eftergymnasial utbildning, och 5,9 procent har en forskarutbildning.

60 procent av eleverna i Lunds gymnasieskolor kommer från andra kommuner.

95,3 procent av eleverna i årskurs 9 från Lunds kommuns skolor, exklusive nyinvandrade elever, var 2017 behöriga till ett yrkesprogram.

Arbetsmarknad

Arbetslösheten ökade något i Lund 2020. Antalet öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd uppgick i mars 2020 till 3 796 personer, vilket var 384 personer fler än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare.

Den månadsvisa öppna arbetslösheten under 2020 följer samma mönster i såväl Lund som Skåne och riket. Lund har emellertid samtliga månader en lägre arbetslöshet än riket och Skåne. En ökning av arbetslösheten sker 2020 i samband med att pandemin får följder för Sverige. Ett resultat är att arbetslösheten ökar i april för att sedan avta i slutet av året. För Lunds del återgår den till nivån för 2019.

Andelen öppet arbetslösa av hela Lunds befolkning uppgick i mars 2020 till 2,6 procent. Det är något högre än i mars 2019, då siffran var 2,4 procent. De senaste tio åren har andelen arbetslösa av totalbefolkningen i kommunen pendlat mellan 2,3 procent och 2,6 procent. Andelen öppet arbetslösa är större bland utrikes födda än svenskfödda. Totalt var 4,5 procent av den utrikes födda befolkningen i åldern 18–64 år arbetslösa. Det är en lägre andel än i mars ett år tidigare, då andelen var 4,8 procent.

Arbete och pendling

Totalt är det drygt 40 000 personer som pendlar in till Lund för att arbeta, och knappt 23 000 som pendlar ut från Lund för att arbeta.

År 2018 uppgick antalet nya företag per 1 000 invånare i åldern 16–64 år i Lund till 9,6. Det kan jämföras med siffran 11,1 för hela Skåne och 10,7 för hela riket.

År 2019 uppgick antalet arbetslösa i Lund till 3 634, vilket var en ökning med 310 personer sedan år 2000. 

Största arbetsgivarna i Lund

  • Lunds kommun, 10 000 anställda eller fler
  • Region Skåne, 10 000 anställda eller fler
  • Lunds universitet, 5 000–9 999 anställda
  • Axis Communications AB, 1 500–1 999 anställda
  • Tetra Pak Packaging Solutions AB, 1 000–1 499 anställda
  • Alfa Laval Lund AB, 500–999 anställda

Lunds största arbetsgivare

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/statistik