Priser som Lunds kommun delar ut

Här hittar du information om de priser som Lunds kommun delar ut.

Integrationspriset

Priset delas ut till en förening, organisation, ett nätverk, företag eller en kommunal verksamhet som lyckats väl med sina insatser för ökad integration i Lund. Det kan till exempel vara att främja samarbete, bidra till möten och kontakt mellan människor med olika etnisk bakgrund, att arbeta med konkreta åtgärder – inte enbart baserat på avståndstagande från rasism och diskriminering – och att få fler Lundabor att bli aktiva och delaktiga i samhällsfrågor, samt att ge ökad kunskap, positiv effekt och synbara resultat.

Prissumman är 20 000 kronor. Pristagaren utses av en jury med representanter från Lunds kommuns integrationsråd, föreningslivet och andra som är insatta i integrationsarbetet i Lund. 

Pristagare integrationspriset 2020

Sammanställning av tidigare års pristagare

Nu kan du nominera din kandidat för 2021 års pris. Nominera innan den 14 november 2021.

Här kan du nominera din kandidat

Kulturpriset

Priset delas ut till en kulturpersonlighet eller kulturorganisation som under många år har arrangerat, skapat eller på något sätt stärkt kulturen för Lunds medborgare och besökare.

Prissumman är 15 000 kronor. Pristagaren föreslås och utses av kultur- och fritidsnämnden.

Årets kulturpristagare 2020

Sammanställning av tidigare års pristagare

Lundapokalen

Priset delas ut för att främja idrotten och som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla idrottsprestationer till en person, ett lag eller en förening som är verksam i Lunds kommun, eller som har annan särskild anknytning och betydelse för kommunen. Idrotten ska vara ansluten till Riksidrottsförbundet.

Prissumman är 10 000 kronor. Pristagaren utses av kultur- och fritidsnämnden.

Riktlinjer och bestämmelser för Lundapokalen

Medarbetarpriser

De sex priserna delas ut årligen för att särskilt uppmärksamma medarbetares goda initiativ som leder till smartare användning av våra resurser i Lunds kommun och de helägda bolagen. Priserna tar fasta på nyckelorden i visionen: kunskap, innovation och öppenhet, och förhållningssätten lyssna, lära och leda.

Priserna delas ut till personer som är anställda i någon av kommunens förvaltningar eller i något av de helägda bolagen.

Priskategorier och kriterier

  • Innovation – delas ut till en eller en grupp medarbetare som med mod och nytänkande bidragit med lösningar eller smartare arbetssätt som lett till, eller kan leda till, bättre kvalitet och effektivare verksamhet.
  • Kunskap – delas ut till en eller en grupp medarbetare som är verkliga experter inom sin profession och aktivt delar med sig av sin kunskap för att utveckla andra.
  • Öppenhet – delas ut till en eller en grupp medarbetare som starkt bidragit till ökat samarbete över förvaltnings- och bolagsgränserna och med andra aktörer.
  • Lyssna – delas ut till en eller en grupp medarbetare som nyfiket lyssnar på influenser utifrån och har tagit in lösningar till Lunds kommun utifrån.
  • Lära – delas ut till årets nykomling, en medarbetare som tagit stora steg i sin profession genom att testa nya tankar, lösningar och följa goda exempel.
  • Leda – delas ut till årets ledare, en medarbetare eller chef som förenar mod och handlingskraft med att verka tillsammans med andra.

Både medborgare och anställda i Lunds kommun och de helägda bolagen kan nominera kandidater. Motiveringen ska vara tydlig och beskriva vad som uppnåtts och varför, samt relatera till de kriterier som finns för respektive pris.

Prissumman är 10 000 kronor per pris som ska användas till kompetensutveckling, till exempel en kurs, studieresa eller konferens. Om en grupp medarbetare tilldelas ett pris delar de lika på prissumman.

Nomineringsperioden är 26 maj–30 juni. Vinnarna utses av kommunstyrelsen och priset delas ut under hösten.

Sammanställning av tidigare års pristagare

Pristagare medarbetarpriserna 2020

Miljöbragden

Priset delas ut till anställda eller enheter inom Lunds kommuns organisation som har utfört förtjänstfulla insatser för god miljö och långsiktig, hållbar utveckling i kommunen.

Prissumman är 10 000 kronor och ska användas på arbetsplatsen. Pristagaren utses av kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott. Nomineringstiden pågår årligen under februari–mars och förslag på kandidater får lämnas av alla som bor eller verkar i kommunen.

Pristagare miljöbragden 2020

Sammanställning av tidigare års pristagare

Miljöpriset

Priset delas ut för förtjänstfulla insatser som långsiktigt främjar miljön i Lunds kommun till personer och/eller organisationer, föreningar och företag som bor och verkar i kommunen. Priset kan inte ges till anställda eller enheter inom Lunds kommun för insatser inom den kommunala verksamheten.

Prissumman är 50 000 kronor. Pristagaren utses av kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott. Nomineringstiden pågår årligen under februari–mars och förslag på kandidater får lämnas av alla som bor eller verkar i kommunen.

Pristagare miljöpriset 2020

Sammanställning av tidigare års pristagare

Stadsbyggnadspriset

Priset delas ut till en eller flera som har bidragit till att utveckla stadsbilden i Lund. Syftet är ”att premiera arkitekter, som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun. Härvid skall särskilt beaktas arkitektoniska insatser som förenar utveckling av stadsbilden, god funktion för brukare och skönhetsvärden”.

Prissumman är 30 000 kronor. Priset instiftades av LKF som en gåva till 1000-årsjubilerande Lunds kommun och delas ut årligen på kommunfullmäktiges möte i december. Endast vinnande förslag offentliggörs och juryn kan avstå från att dela ut priset om man anser att de uppställda kraven inte är uppfyllda.

Pristagare stadsbyggnadspriset 2020

Sammanställning av tidigare års pristagare

Årets frivilliga samhällsarbetare

Priset delas ut för att uppmuntra insatser som främjar frivilligt samhällsarbete.

Den nominerades insats ska uppfylla ett eller flera av följande kriterier: främja frivilligt samhällsarbete genom möten, aktiviteter och kontakt mellan människor, ska vara till nytta för behövande genom att ha bidragit till att bryta social isolering och/eller att ha tagit tillvara dennes rätt på ett utmärkande sätt. Det kan till exempel vara en god man, förvaltare, särskild vårdnadshavare, ledsagare, kontaktperson, förtroendeman, volontär för seniorer, personligt ombud, stödfamilj/kontaktfamilj, lekmannaövervakare eller organisation som jobbar för att främja frivilligt samhällsarbete. Priset delas ut till upp till tre enskilda privatpersoner och/eller organisationer som bor och verkar i Lunds kommun.

Prissumman är 25 000 kronor. Priset delas ut årligen i samband med firandet av Internationella frivilligdagen, och pristagaren utses av representanter från överförmyndarnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden. Både privatpersoner som bor i Lunds kommun och föreningar och företag som verkar i kommunen kan nominera kandidater till priset.

Pristagare Årets frivilliga samhällsarbetare 2020

Sammanställning av tidigare års pristagare