Trafikutredning Södra Sandby

Som ett resultat av medborgardialogen Fokus Södra Sandby, har en trafikutredning beställts för Södra Sandby. Utredningen, som syftar till att undersöka vilka åtgärder som kan utföras på kort och lång sikt, utförs under hösten 2020. En viktig del av utredningen är invånarnas egna synpunkter. Därför genomförs en enkät med möjlighet att yttra sig om de föreslagna åtgärderna samt ge kompletterande synpunkter på trafiken i Södra Sandby.

Som en fortsättning på tidigare medborgardialog frågar Lunds kommun invånarna i Södra Sandby vilka förslag på åtgärder i trafiken som är viktigast. Trafikmiljöingenjör Anna Karlsson berättar mer om det i filmen.

Aktuellt

Nu ligger tre nya dokument på sidan: trafikutredningens slutrapport, sammanställning av enkätstudien och tjänsteskrivelse till teknisk nämnd. Tisdag 2021-04-21 sammanträder teknisk nämnd som beslutar om trafikutredningen ska återremitteras, bordläggas eller bifallas.

41 föreslagna åtgärder

I den pågående trafikutredningen föreslås 41 åtgärder. Åtgärderna är framtagna av en samverkansgrupp bestående av representanter från  Skånetrafiken, Trafikverket, Polisen och Lunds kommun i två workshopar. Åtgärderna är fördelade under rubrikerna "Trafikmiljö", "Södra Sandby centrum", "Fotgängare och cyklister" och "Övriga åtgärder". För att sandbybor ska ha möjlighet att prioritera mellan och komplettera med egna åtgärdsförslag har en enkäten varit öppen mellan 16 oktober till och 30 oktober. 141 personer har besvarat enkäten som ska sammanfattas och utgöra en del av underlaget, 137 digitalt och fyra via posten.

Hur hanteras svaren?

Trafikutredningen ska resultera i en rekommendation om vilka åtgärder som kan genomföras på kort och på lång sikt. Efter 30 oktober sammanställs enkätsvaren att  för att bli ett av underlagen i utredningen. I mitten av januari beräknas utredningen att vara klar och presenteras sedan för Lunds kommuns politiker, som fattar beslut om det fortsatt arbetet.

Viktigt att veta

En viktig förutsättning för många av de föreslagna åtgärderna är väghållaransvaret. I Södra Sandby är både Trafikverket och Lunds kommun väghållare. Väghållarna tar beslut om vilka förändringar som ska ske på sina respektive vägar. Trafikverkets och Lunds kommuns inriktning skiljer sig åt; för staten är framkomligheten mycket viktig, medan kommunen fokuserar på trygghet, trafiksäkerhet och tillgänglighet för boende och verksamma i Södra Sandby. Skillnaderna påverkar vilka åtgärder som är genomförbara, och frågan om förändringar i väghållaransvaret är därför central.

Fokus Södra Sandby

Syftet med Fokus Södra Sandby är att Lunds kommun vill utveckla framtidens Sandby och dess omland tillsammans med de som bor och verkar i området.

Fokus Södra Sandby

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/trafikutredningsandby