Fokus Veberöd

Ortsutvecklingsprojektet Fokus Veberöd pågick 2014-2016.

I framtiden planerar man att bygga en tredjedel av de framtida bostäderna österut, framför allt i Dalby och Veberöd. Detta står i översiktsplanen. Totalt 3 000 bostäder planeras till exempel i Veberöd. En så stor utbyggnad i Veberöd kommer att prägla orten under lång tid.

Fokus Veberöd – för att involvera boende & verksamma

På initiativ från kommunstyrelsen skapade man därför ett utvecklingsprojekt som i ett tidigt skede ska involvera boende och verksamma i planeringen. Syftet med Fokus Veberöd har varit att ge boende i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och planeringen av orten. De dialogaktiviteter som har genomförts skavara underlag till det pågående arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Veberöd. Projektet har strävat efter stor delaktighet och utformats i samverkan med Veberödsborna, föreningar och det lokala näringslivet. Det har varit viktigt att ge alla möjlighet att komma till tals i för dem angelägna frågeställningar.

Projektet har gett värdefulla erfarenheter, förslag och kontakter

Projektet har gett många värdefulla erfarenheter, förslag och kontakter. Vissa åtgärder har genomförts under projektet, men mycket återstår. Vi tar nu med oss detta när vi fortsätter att utveckla Veberöd med omland utifrån vad Veberödsborna har framfört. Vi uppmanar alla kommunala nämnder och styrelser att fortsätta dialogen och dra nytta av de förslag som Veberödsborna har bidragit med.

Tack för allt engagemang!

För Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden:
Björn Abelson och Karin Nilsson, Ordförande (S) och vice ordförande (C).

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/fokusveberod