Torngårdens framtid i Stångby

Stångby är en av de orter i Lund som har den snabbaste befolkningstillväxten. Från år 2000 har invånarantalet tredubblats och de kommande åren beräknas antalet stiga till runt 5000 personer. Lunds kommun anser att det är viktigt att det utvecklas mötesplatser, verksamheter och aktiviteter i Stångby som är till nytta för Stångbyborna. Därför beslutade kommunstyrelsen att utlysa en idétävling våren 2020 om hur den centralt placerade Torngården ska kunna användas i framtiden.

Idétävlingen är avgjord

Fyra tävlingsbidrag har kommit in:

1: kursverksamhet, café och ungdomsgård.

2: After Work Activity med: musik, biorum, dans, snickeriverkstad, replokal med inspelningsstudio, måleriverkstad med mera, som gynnar både Stångbybor och vuxna med olika funktionsvariationer.

3: Torngården ska bevaras i offentlig regi som mötesplats till gagn för Lunds Kommuns medborgare som är boende i Torns distrikt.

4: Torngården - Stångbys Hållbarhetscenter ska fungera som ett nav för ett hållbart lokalsamhälle. Här kan människor mötas över generationsgränserna och tillsammans bidra till en grön omställning och en hållbar livsstil genom kunskapsspridning, återbruk, byteshandel, delning och lokal konsumtion.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 mars 2021 att ge kommunkontoret i uppdrag att i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen undersöka genomförbarheten av tävlingsbidrag två, After Work Activity, med inspel från alla inkomna tävlingsbidrag.

Alla de som har lämnat in bidrag kommer att kontaktas för en mer ingående diskussion.

Mer om hur tävlingen har varit utformad kan du läsa här nedan

Instruktioner för idétävlingen

Har du en god idé om vilken verksamhet och/eller aktiviteter som kan bedrivas i Torngården, Stångby från och med våren 2022 och framåt? I så fall kan du delta i Lunds kommuns idétävling.

Din idé ska beröra vilken verksamhet som kan samexistera med biblioteksverksamheten. Tänk på att skriva kortfattat, tydligt och var noga med att ditt förslag uppfyller nedanstående kriterier. Läs också bedömningsgrunder, avgränsningar och frågor och svar nedan. Observera att förslag som inte uppfyller kriterierna kommer inte att beaktas.

Kriterier för tävlingsbidrag

Tävlingsbidraget ska svara på följande fråga: Hur kan den lediga ytan som finns i Torngården idag användas på ett sätt som gynnar de boende i området?

Tävlingsbidraget ska också innehålla:

  • Verksamhetsbeskrivning (innehåll och verksamhet i byggnaden)
  • Genomförande (hur idén ska kunna förverkligas)
  • Förslag på finansiering

Avgränsningar

Idén/verksamheten som föreslås ska utgå från den standard som lokalerna har idag och ska kunna samsas med biblioteksverksamheten som ryms i en del av byggnaden. Idag finns hiss endast till bottenvåningen.

Bedömningsgrunder

Samtliga förslag som följer kriterierna utvärderas av en projektgrupp med representanter från Lunds kommuns olika förvaltningar.

Bedömningsgrunder:

  • Genomförbarhet, idé hur förslaget ska genomföras och drivas under en länge tid.
  • Mervärde för Stångbyborna, verksamheten ska vara till gagn för Stångbybor. 

Utifrån projektgruppens bedömning skriver gruppen fram ett beslutsförslag till kommunstyrelsen som fattar det slutgiltiga beslutet om vilket/vilka tävlingsbidrag som anses vara det/de med bäst potential att genomföras och som är till bäst nytta för Stångbyborna. Förslaget/förslagen kommer sedan att beaktas i den fortsatta processen kring Torngårdens framtid.

Alla tävlingsbidrag kommer att publiceras på denna webbsida efter den 31 maj.

Sekretess och andra bestämmelser

Alla bidrag som lämnas via e-tjänsten nedan blir en offentlig handling. Det innebär att allmänheten kan begära ut ditt bidrag. Det finns inte möjlighet att ”hålla sitt bidrag hemligt”. Alla tävlingsbidrag kommer att publiceras på denna webbsida efter den 31 maj.

Lunds kommun förbehåller sig rätten att avbryta tävlingen om någon oförutsedd anledning uppstår.

Torngårdens historia

Torngården uppfördes 1934 och har sedan dess varit prästgård, kommunhus och församlingsgård. Fram till 2016 fanns det fritidsgård och bibliotek i byggnaden. Efter att fritidshemmet flyttade 2016 har de delar av byggnaden som inte använts som bibliotek stått outnyttjade.Torngårdens historia

Hur används Torngården idag?

Biblioteket håller till på bottenvåningen och använder ett kontor på ovanvåningen. Stora delar av ovanvåningen och annexet används inte. Det större rummet, Tornsalen, på bottenvåningen nyttjas stundtals av biblioteket och föreningar och källaren har använts som replokal. Tillgängligheten till Torngården är inte optimal. Det finns en hiss på baksidan av byggnaden så att det är möjligt att nå bottenvåningen. Till källaren och ovanvåningen saknas det hiss. När biblioteket är stängt finns det ingen tillgång till toalett på bottenvåningen. Toaletter finns i källaren och på ovanvåningen.
Klicka här för att se karta och ritningar över byggnaden.

Lunds kommun äger Torngården och i dagsläget hyr kultur- och fritidsförvaltningen byggnaden. Förvaltningen kommer att hyra ut de tomma lokalerna i Torngården till Svenska kyrkan från och med sommaren 2020 till och med december 2021.

Har du övriga frågor om idétävlingen kan du läsa de vanligaste frågorna och svaren nedan. Du kan även kontakta projektledare Magdalena Titze
E-post: magdalena.titze@lund.se
Telefon: 046- 359 51 52

Frågor och svar om idétävlingen  

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/torngardenidetavling