Frågor och svar om idétävlingen

Här hittar du frågor och svar kring idétävlingen för Torngården.

Varför hålla en idétävling?

Lunds kommun tycker det är viktigt att prioritera mötesplatser, verksamheter och aktiviteter i orterna utanför Lund. Eftersom Stångby expanderar är det extra viktigt att Stångbyborna får möjlighet att vara med och lämna idéer på hur den centralt belägna Torngården kan utvecklas framöver. En idétävling är ett första moment där vi samlar på oss goda idéer för att sedan kunna fatta beslut om konkreta åtgärder.

Vad tror Lunds kommun att resultatet ska bli?

Vi hoppas på att få in förslag som är genomförbara och attraktiva från en bred grupp av idéställare. Med de bästa förslagen som grund kan Lunds kommun jobba vidare med en varaktig lösning och finansiering för Torngården som är till nytta för Stångbyborna.

Varför finns det ingen prissumma?

Bedömningen är att det finns ett värde för idéställarna att väljas ut och på sikt kunna vara den eller de personer vars idé/idéer blev början till en lösning för Torngårdens framtida användande.

Hur ska idéer och förslag som skickats in bedömas?

Enligt beslut i kommunstyrelsen kommer idéförslagen att bedömas av en grupp tjänstepersoner från olika förvaltningar. Efter gruppens bedömning är det slutligen kommunstyrelsen som fattar beslut om vilket/vilka tävlingsbidrag som anses vara det/de med bäst potential att genomföras och som är till bäst nytta för Stångbyborna. Det/de ”vinnande” förslaget/förslagen kommer sedan att beaktas i den fortsatta processen för Torngårdens framtid.

Vad händer med befintlig verksamhet i Torngården?

Torngården ägs av Lunds kommun och hyrs av kultur- och fritidsförvaltningen, Lunds kommun. I dagsläget förfogar biblioteket i Stångby över delar av Torngården. Den del som tidigare användes av fritidshemmet står tom liksom annexet. De lokaler som inte används för biblioteksverksamhet kommer från och med sommaren 2020 till december 2021 hyras ut till Svenska kyrkan. Idéförslagen som lämnas ska alltså beröra vilken verksamhet/aktiviteter som kan vara lämpliga från år 2022.

Varför ska vi endast skicka in 2 A4 – det är svårt att förklara en idé på så få sidor!

Idétävlingen ska framför allt syfta till att samla in bra idéer. Därför vill vi inte belasta tävlingsdeltagarna med alltför mycket formalia och omfång. Med två sidor blir det lika för alla och gruppen som gör bedömningen får enklare att bedöma vilka förslag som har mest potential utifrån bedömningsgrunderna:

  • Genomförbarhet, idé hur förslaget ska genomföras och drivas under en länge tid.
  • Mervärde för Stångbyborna, verksamheten ska vara till gagn för Stångbybor.

Vad menar ni med att vi ska utgå från den standard som Torngården har idag?

Det finns inga medel avsatta för förändringar av byggnaden. Därför ska förslag främst utgå från den standard som finns idag både utvändigt och invändigt.

Kan jag hitta på en möjlig finansiering, eller måste det finnas någon form av löfte om finansiering?

Vi ställer inte krav på en fullständig finansieringslösning. Idéställaren ska utgå från den standard som byggnaden har i dagsläget och föreslå en finansieringsidé avseende den verksamhet som föreslås ska bedrivas i Torngården.

Jag har en jättebra idé, men vill inte själv driva den verksamhet jag föreslår – kan jag skicka in mitt bidrag ändå?

I bedömningskriterierna ställs krav på en finansieringsidé. Om din idé anses ta detta i beaktande på ett trovärdigt sätt, även om någon annan föreslås att bedriva verksamheten, har förslaget likvärdiga chanser att ”vinna”. Vi tror på att generera så många goda idéer som möjligt, vilka sedan kan ”plockas upp” av aktörer. Därför finns det goda skäl att skicka in idéer även om du/ni saknar intresse att driva den föreslagna verksamheten.

Min idé är väldigt spännande och intressant, men den kräver bidrag från kommunen för att kunna genomföras – hur bedöms det?

Utgångspunkten för tävlingen är att de verksamheter/aktiviteter som föreslås ska ha en genomtänkt finansieringsidé. Samtidigt finns det flera olika bedömningskriterier som vägs mot varandra. Därför får idéer som förutsätter kommunal medfinansiering gärna skickas in.

Vad kommer hyran bli för lokalen?

En framtida hyra för lokalen kommer framförallt att fastställas med hänsyn till hur stor yta som kan hyras ut. Det finns inga beslut kring kommunens finansiella åtaganden, varvid inget tydligt besked kan ges. Dock kan idéställarna vara trygga med att kommunen har tydliga intentioner för att säkerställa att Torngården innehåller verksamheter och aktiviteter som är till nytta för Stångbyborna.

Kommer andra deltagare kunna se min idé innan anmälningstiden är slut?

Vi kommer inte publicera tävlingsbidragen löpande. De läggs ut på hemsidan när tiden för tävlingen har gått ut.

Vad menas med att det/de vinnande förslaget/förslagen kommer att beaktas i den fortsatta processen kring Torngårdens framtid?

Det finns i dagsläget inget politiskt beslut om Torngårdens framtid. Därför kan inte Lunds kommun utlova att  ”vinnande” förslag förverkligas, bara att det kommer att vägas in i den fortsatta processen. Vi tror att den förhoppningsvis stora mängden bra och intressanta förslag som skickas in kommer att leda till en bra dialog och en ökad medvetenhet om vilka verksamhetsalternativ som kan vara möjliga för Torngården.

Mitt förslag har inte gått vidare till  bedömning – varför?

I ett första steg gallras de förslag ut som inte bedöms förhålla sig tillräckligt väl till tävlingens inriktning. Kanske har du skickat in 4 st A4, eller så har du föreslagit att byggnaden ska rivas och ersättas med ett nytt hus. Då kommer inte dina förslag att beaktas. Vid ett stort antal inkomna förslag kan bedömningsgruppen behöva göra en bedömning som innebär att ett mindre antal ”finalförslag” ”går vidare” och bedöms av kommunstyrelsen. Men alla förslag som förhåller sig till tävlingens riktlinjer kommer åtminstone samlas i idébanken, oavsett om de nått fram till en bedömning eller ej.