Coronaviruset och covid-19

Lunds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi har en god hantering av situationen och är förberedda på att med omedelbar verkan kunna ändra inriktning utifrån att myndigheternas rekommendationer ändras.

Lunds kommun följer myndigheternas rekommendationer och gör förebyggande och förberedande åtgärder i arbetet med coronaviruset. 

Löpande nyheter från Lunds kommun med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Bekräftad information om coronaviruset på krisinformation.se

Alla har ett ansvar för att förhindra smittspridning

Alla ska vara fortsatt uppmärksamma på symptom. Om du får symptom bör du stanna hemma och undvika att träffa andra. Du bör också testa dig för att ta reda på om du har covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade. Barn som är yngre än sex år behöver inte testa sig.

Den som bor med eller haft nära kontakt med någon som har covid-19 ska följa de rekommendationer som finns för hushållsnära kontakter och till exempel stanna hemma från förskola och skola. Barn behöver inte vara hemma om hushållskontakt väntar på provsvar utan först när smitta hos någon i hushållet konstaterats via provsvar.

Information om vad som när någon i hushållet är bekräftad smittad av covid-19 på 1177.se

Aktuell lägesbild för covid-19 på våra särskilda boenden

Just nu finns det inga smittade brukare med covid-19 på särskilda boenden inom både kommunal och privat regi i Lunds kommun. Detta är en ögonblicksbild och siffrorna kan snabbt ändras.

Informationen uppdaterades senast den 29 september 2021. 

Aktuell statistik redogörs till Socialstyrelsen en gång i veckan. Där finns statistik för hela landet.

Statistik om covid-19 på Socialstyrelsens webbplats

Inga pandemirestriktioner för serveringsställen

Folkhälsomyndigheten har beslutat att föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen samt föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ska upphöra att gälla 29 september 2021. Detta innebär att det inte längre finns några föreskrifter som reglerar vad ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd innebär eller som reglerar trängsel.

Det betyder också att det i dagsläget inte finns några förväntningar på kommunerna att göra trängseltillsyn på serveringsställen efter 30 september. Vid en eventuell ökad smittspridning kan beslutet ändras med kort varsel.

Även om restriktionerna är borta så förlängs covid-19-lagen och serveringslagen till och med 31 januari 2022 för att man skall fortsatt ha beredskap att hantera pandemin. Förlängningarna innebär att riksdagen fortsatt ger regeringen befogenhet att tillfälligt besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som är möjligt genom annan lagstiftning. Lagarna gör det möjligt att, vid behov, införa effektiva och träffsäkra regler, anpassade efter hur olika verksamheter ser ut.

Information om tillsynsledning gällande restaurang och krokar på Folkhälsomyndighetens webbplats

Åtgärdspaket med anledning av corona

Pandemin har medfört stora utmaningar för samhället och det har beslutats om olika åtgärdspaket riktade mot kommunens näringsidkare.

Åtgärdspaket med anledning av corona

Källkritik

Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor har högre trovärdighet än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte. 

Information om källkritik på krisinformation.se

6 tips - tänk på det här när du bedömer information på MSB:s webbplats

Källkritik och psykologiskt försvar på MSB:s webbplats