Skuldsanering

För den som fastnat i skuldfällan kan skuldsaneringslagen vara en väg ut. Många människor har fastnat i situation med skulder de aldrig kan klara av att betala. Skuldsaneringslagen ger de mest skuldtyngda en möjlighet att få sina skulder nedskrivna eller helt avskrivna och därigenom komma ur en hopplös situation.

Vem kan beviljas skuldsanering?

  • Du behöver vara svårt skuldsatt enligt skuldsaneringslagen. Det innebär att du inte antas kunna betala dina skulder på många år, så kallad kvalificerad insolvens. Det finns ingen särskild beloppsgräns.
  • Det ska vara skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.
  • Du får inte ha ett pågående näringsförbud.
  • Du behöver ha dina huvudsakliga intressen i Sverige.

Kronofogden gör en prognos över dina möjligheter att betala skulderna i framtiden. Omständigheter som påverkar förmågan att kunna betala är bland annat din totala skuld, dina nuvarande och framtida inkomster, din ålder, familjesituation, arbetsförmåga och utbildning, eventuell sjukdom och arbetslöshet.

Kronofogden gör en helhetsbedömning av dina personliga och ekonomiska förhållanden för att komma fram till om en skuldsanering är skälig. I bedömningen tittar de särskilt på:

  • hur och varför dina skulder har uppkommit
  • att du gjort allt du kan för att betala dina skulder
  • Kronofogden gör en helhetsbedömning av dina personliga och ekonomiska förhållanden för att komma fram till om en skuldsanering är skälig.

Ansökan om skuldsanering skickas till Skuldsaneringsenheten på Kronofogdemyndigheten

Ta hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare!

Vad innebär ett beslut om skuldsanering?

Ett beslut betyder att den skuldsatte och Kronofogdemyndigheten upprättar en betalningsplan. Planen innebär att den skuldsatte under vanligtvis fem år får leva på existensminimum. Alla inkomster därutöver ska användas för att betala av skulderna. Två betalningsfria månader, juni och december, får man per år. När skuldsaneringsperioden är över är den skuldsatte fri från betalningsansvar från sina skulder och samtliga betalningsanmärkningar stryks.

Vid ansökan om skuldsanering görs en helhetsbedömning

  • Prognos - är det svårt att göra en ekonomisk prognos (exempelvis på grund avsjukskrivning, studier, arbetslöshet) kan detta göra att skuldsanering inte beviljas. Den sökandes ålder spelar också roll, ju fler år kvar i yrkesverksam ålder, desto större möjligheter att betala skulderna
  • Skuldernas uppkomst - beror skulderna på begångna brott eller på något annat vis anses stötande, kan detta hindra skuldsanering
  • Tidigare ansträngningar för att komma tillrätta med situationen vägs in

...och flera andra aspekter tas också in i bedömningen.

Budget- och skuldrådgivningen hjälper dig vid behov innan, under och efter en skuldsanering.

Företagare med skulder

Har du skulder i ditt aktiva företag eller från tidigare näringsverksamhet finns det möjlighet för dig att ansöka om skuldsanering enligt F-skuldsaneringslagen.