Förmyndare för barn

En förmyndare är en person som företräder ett barn under 18 år i frågor som gäller barnets ekonomi och egendom. Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets förmyndare.

Föräldrars förvaltning av barnets egendom

När barnets föräldrar är förmyndare får föräldrarna fritt bestämma över den omyndiges tillgångar så länge värdet understiger 8 prisbasbelopp. Om värdet på barnets tillgångar överstiger 8 prisbasbelopp blir föräldrarna redovisningsskyldiga till Överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden kan också besluta om att begränsa föräldrarnas fria förvaltning om det finns särskild anledning till det. Läs mer i broschyren ”Regler för föräldrars förvaltning av omyndiga barns egendom” som finns nedan.

Om en av föräldrarna avlider, blir den efterlevande föräldern ensam förmyndare.

Regler för förälders förvaltning av omyndiga barns egendom

När utses en särskilt förordnad förmyndare?

Barn under 18 år kan av olika anledningar sakna förmyndare. Om båda föräldrarna är döda, minderåriga eller av speciella skäl inte kan vara förmyndare, kan tingsrätten utse en särskilt förordnad förmyndare. Om en förälder t.ex. får en förvaltare, kan han eller hon inte företräda barnet och en förmyndare måste utses. Tingsrätten kan även förordna en medförmyndare, om en förmyndare av olika skäl inte kan vara förmyndare ensam. Överförmyndarnämnden kan ansöka till tingsrätten om en förmyndare för barnet. När ett barn står utan både vårdnadshavare och förmyndare kan tingsrätten utse en särskilt förordnad vårdnadshavare som både blir vårdnadshavare och förmyndare för barnet. En ansökan i dessa fall görs av Socialnämnden, som föreslår vem som ska bli barnets vårdnadshavare.

En särskilt förordnad förmyndare är redovisningsskyldig till Överförmyndarnämnden.

Regler för särskilt förordnad förmyndare
Särskilt förordnad vårdnadshavare – din roll som förmyndare

Förenklad redovisning – särskilt förordnad vårdnadshavare 

 

Samtycke från överförmyndarnämnden

Vissa rättshandlingar kräver alltid överförmyndarnämndens samtycke, till exempel om barnet ska:

  • köpa eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt
  • ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
  • låna pengar eller låna ut pengar
  • ska bedriva rörelse
  • ingå avtal om arvskifte
  • ta ut pengar från ett överförmyndarspärrat konto

Förmyndaren måste i ovanstående fall ansöka till Överförmyndarnämnden om att få samtycke till rättshandlingen. Om inte Överförmyndarnämndens samtycke inhämtas blir rättshandlingen ogiltig. Det är vanligt att mäklare eller låneinstitut hjälper föräldrar med en ansökan till Överförmyndarnämnden. Observera att det endast är förmyndaren som företräder barnet och är behörig att skriva under en ansökan om samtycke. Om barnet har två förmyndare t.ex. när båda föräldrarna är förmyndare, utövas förmynderskapet gemensamt och ansökan måste skrivas under av båda.

OBS! Om du som förmyndare och barnet exempelvis ska köpa en fastighet gemensamt eller om ni är delägare i samma dödsbo, måste en tillfällig god man tillsättas för barnet. Du kan som förmyndare inte företräda både dig själv och barnet vid en rättshandling som berör er båda.

När ett barn fyllt 16 år ska barnet få tillfälle att yttra sig vid viktigare beslut som gäller barnet. Ett barn som har fyllt 16 år kan själv sluta avtal om arbete eller säga upp ett arbete samt förfoga över sin lön.

Om du vill ansöka om Överförmyndarnämndens samtycke till något av ovanstående, kontakta Överförmyndarnämnden för att få mer information om vad som gäller. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.