För dig som är god man eller förvaltare

Ett uppdrag som god man eller förvaltare kan omfatta att hjälpa den enskilde att förvalta egendom, sörja för person och bevaka rätt. Uppdraget kan omfatta alla tre delarna, eller bara en eller två delar. Det är viktigt att du endast agerar i de delar som ditt uppdrag omfattar.

Uppdraget

Vad som ingår i uppdraget framgår av ditt registerutdrag som du får från Överförmyndarnämnden i Lund efter att du har förordnats som god man eller förvaltare. Vad de olika delarna innebär kan du läsa om i skriften ”Att vara god man eller förvaltare”.

Att vara god man eller förvaltare
Checklista för god man och förvaltare

Samtycke från överförmyndarnämnden

Vissa rättshandlingar kräver överförmyndarnämndens samtycke, till exempel om du ska hjälpa din huvudman att:

  • ta ut medel från överförmyndarspärrat konto
  • köpa aktier för huvudmannens medel
  • sälja eller inteckna huvudmannens fastighet, bostadsrätt, tomträtt
  • köpa fastighet, bostadsrätt, tomträtt
  • ta upp lån för huvudmannen
  • låna ut huvudmannens medel
  • låta huvudmannen driva en rörelse
  • ingå avtal om arvskifte

Ansök om samtycke från överförmyndarnämnden

Ansök om att kunna göra uttag från överförmyndarspärrat bankkonto

Du som är god man eller förvaltare måste i ovanstående fall ansöka till Överförmyndarnämnden om att få samtycke till rättshandlingen. Om inte Överförmyndarnämndens samtycke inhämtas blir rättshandlingen ogiltig. Observera att det endast är du som är god man eller förvaltare som företräder din huvudman och är behörig att skriva under en ansökan om samtycke till överförmyndarnämnden.

En huvudman ska få tillfälle att yttra sig vid viktigare beslut som gäller honom eller henne. Om detta inte är möjligt, på grund av att huvudmannen t.ex. inte förstår vad saken gäller på grund av sin sjukdom eller psykiska störning måste det finnas ett läkarintyg som styrker det.

Redovisning

Din första redovisning till överförmyndarnämnden är att upprätta en förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder på förordnandedagen.

Förteckningen ska anges på "heder och samvete" och lämnas till överförmyndarnämnden senast två månader från det att du blev förordnad som god man. Vid byte av god man behöver den tillträdande gode mannen normalt inte lämna förteckning. Mer information om hur förteckningen fylls i finns under ”Välkommen till ditt uppdrag som god man”.

Du ska varje år lämna en årsräkning som redovisar huvudmannens tillgångar samt vilka inkomster och utgifter din huvudman haft under ett kalenderår. Årsräkningen lämnas in före den 1 mars, avseende föregående år.

Om ditt uppdrag har upphört ska du inom en månad lämna en sluträkning där du redovisar huvudmannens tillgångar samt vilka inkomster och utgifter din huvudman haft från den 1 januari till och med dagen då uppdraget upphör. Anvisningar till årsräkning och sluträkning finner du nedan.

Anvisningar till årsräkning och sluträkning
Ansök om anstånd angående redovninsning
Ekonomisk redovisning av uppdrag som god man eller förvaltare
Förenklad redovisning – särskilt förordnad vårdnadshavare 
Förteckning över egendom
Körjournal
Redogörelse
Redogörelse oskiftat dödsbo
Årsräkning
Årsräkning av förmyndare

Arvode

Den som är god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för nödvändiga utgifter för uppdraget (12 kap 16 § föräldrabalken). Det är överförmyndarnämnden som beslutar både om arvodets storlek och vem som ska betala arvodet. Läs mer i informationsbladet ”Arvode till god man”.

Arvode till god man

Har du möjlighet att hjälpa fler? 

Är du redan god man eller förvaltare i Lunds kommun och har möjlighet att ta fler uppdrag? Anmäl ditt intresse via e-tjänsten. 

Anmäl intresse att bli god man

Överförmyndarnämndens ansvar

Det är överförmyndarnämnden som ska kontrollera att gode män, förvaltare och förmyndare använder personers tillgångar för deras nytta, och att pengarna är tryggt placerade och ger ränta. Om överförmyndarnämnden begär upplysningar om verksamheten, är gode män, förvaltare och förmyndare skyldiga att lämna uppgifter till överförmyndarnämnden.

Överförmyndarnämnden granskar hur gode män, förvaltare och förmyndare förvaltar personers ekonomi genom att kräva in redovisningshandlingar (förteckningar, årsräkning, sluträkning). Om gode män, förvaltare eller förmyndare låter bli att lämna in sin redovisning i rätt tid, kan överförmyndarnämnden kräva in handlingen genom ett vitesföreläggande.

Länsstyrelsen utövar tillsyn av överförmyndare och överförmyndarnämnder

Länsstyrelsen har tillsyn av överförmyndare och överförmyndarnämnder. Tillsynen innebär bland annat att Länsstyrelsen en gång om året genomför en inspektion hos Överförmyndarnämnden. Enskilda kan vända sig till Länsstyrelsen Skåne om de har klagomål på överförmyndarnämnden i Lund.