För dig som behöver god man eller förvaltare

Om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar kan du ansöka om en god man.

En god man eller förvaltare har i uppdrag att ta tillvara dina juridiska och ekonomiska rättigheter. Du kallas för huvudman när du har god man eller förvaltare. Ett godmanskap kan bestå av en, två eller tre av dessa delar:

  • Bevaka rätt innebär att god man kan hjälpa dig med ansökningar till myndigheter, överklagande, deklarera, ingå avtal med mera.
  • Förvalta egendom innebär att god man kan hjälpa dig att sköta din ekonomi och hjälpa dig att betala dina räkningar.
  • Sörja för person innebär att god man kan hjälpa dig att bevaka dina personliga intressen och se till så att du har det du behöver i ditt boende och att du får den vård som du behöver. God man kan exempelvis hjälpa dig att hålla kontakten med boende och sjukvård om de insatser som du behöver.

Du måste normalt samtycka till att en god man utses för dig och allt som den gode mannen företar för din räkning ska ske i samråd med dig.

Ansök om att få god man eller förvaltare

För att du ska kunna få hjälp av en god man måste du ha fyllt 18 år. 

Du ansöker genom att fylla i blanketten ock skicka den till oss tillsammans med ett läkarintyg som fylls i på en särskild blankett från Socialstyrelsen. Kontakta din närmaste vårdcentral för detta. Handlingarna skickar du till oss på överförmyndarnämnden.

Ansök om god man eller förvaltare

Vad är skillnaden mellan en god man och en förvaltare? 

En god man kan ge goda råd och förslag, men det är huvudmannen som själv tar besluten.

En förvaltare har rätt att ensam ha hand om din egendom och att representera dig i ärenden som har med dig och din egendom att göra. Förvaltaren behöver inte ha ditt samtycke till rättshandlingar. Det är tingsrätten som beslutar om du ska ha en förvaltare. Tingsrätten utser bara en förvaltare i undantagsfall och för personer som inte kan ta hand om sig själva eller sin egendom.

Läs mer om vad det innebär att ha en god man eller förvaltare hos Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare.
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Arvode till god man eller förvaltare

Huvudregeln är att det är huvudmannen själv som ska betala arvodet. Det ingår i uppdraget som god man eller förvaltare att planera och budgetera så att huvudmannen har medel att betala arvodet. Arvodet varierar beroende på uppdragets innehåll och beräknas med hjälp av olika procentsatser relaterat till aktuellt prisbasbelopp. Ett normalt arvode är cirka 12 000 kr per år.

Hur gör jag om jag är missnöjd med gode mannen eller förvaltaren?

Om du har synpunkter på din gode man eller förvaltare eller om du har synpunkter på en god man/förvaltare till en av dina anhöriga, vill vi att du skickar in dem skriftligen till överförmyndarnämnden. 

Blankett för klagomål på eller yttrande om god man eller förvaltare 

När vi har fått in dina synpunkter kommer den gode mannen eller förvaltaren att få yttra sig över dem. Överförmyndarnämnden kommer att utreda om gode mannen eller förvaltaren har misskött sitt uppdrag och ta ställning till om några åtgärder ska vidtas mot den gode mannen eller förvaltaren.