Bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om ett inkomstprövat kommunalt bostadsbidrag.

För dig med funktionsnedsättning som bor i egen bostad

Du har möjlighet att ansöka om bidraget om du uppfyller följande kriterier:

 • Du är folkbokförd i Lunds kommun
 • Du har en varaktig funktionsnedsättning som ställer särskilda krav på bostadens utformning
 • Du kan visa att du har en merkostnad för din bostad på grund av din funktionsnedsättning
 • Bostaden är ändamålsenlig med hänsyn till dina behov. Krävs intyg från arbetsterapeut
 • Du har sökt och fått beslut om andra statliga bidrag för dina boendekostnader från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.

Läs mer om bostadsbidrag för egen bostad.

För dig med funktionsnedsättning som bor i en särskilt anpassad bostad 

Du har möjlighet att ansöka om bidraget om du uppfyller följande kriterier:

 • Du är beviljad en särskilt anpassad bostad enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
 • Du är folkbokförd i Lunds kommun
 • Du har en varaktig funktionsnedsättning
 • Du har en högre kostnad för din bostad än vad som annars hade varit nödvändigt
 • Du har inte ha möjlighet att betala hela din bostadskostnad själv
 • Du har sökt och fått beslut om andra statliga bidrag för dina boendekostnader från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.

Läs mer om bostadsbidrag för särskilt anpassad bostad.

För dig med funktionsnedsättning som bor i en bostad med särskild service 

Du har möjligheten att ansöka om bidraget om du uppfyller följande kriterier: 

 • Du bor i bostad med särskild service och har beslut enligt LSS 9 § 9
 • Du är folkbokförd i Lunds kommun
 • Du uppnår inte förbehållsbeloppet
 • Du har redan statligt bostadstillägg från försäkringskassan och har fått det beviljat utan avdrag för förmögenhet (eller boendetillägg)
 • Du har en hyra som är högre än 6 620kr.

Läs mer om bostadsbidrag för bostad med särskild service.