Information till företag

Vård- och omsorgsnämnden tillämpar valfrihet när det gäller vissa insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden välkomnar privata aktörer att ansöka om att bli utförare i Lunds kommun. Avtal tecknas löpande.

Beskrivning av uppdraget

Vård- och omsorgsnämnden är huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten. Utföraren ska åta sig att för kommunens räkning utföra ledsagar- och/eller avlösarservice.

Ledsagar- och/eller avlösarservice ska kunna utföras under hela dygnet och under årets alla dagar. Omvårdnad kan ingå i insatserna. Någon uppdragsvolym garanteras inte av kommunen. 

Ansökan

Det krävs tillstånd för att få bedriva ledsagar- och/eller avlösarservice i hemmet enligt LSS. Det innebär att privata utförare behöver ha tillstånd från IVO innan ansökan lämnas till Lunds kommun. Läs mer på www.ivo.se

Ansökan om att bli utförare i Lunds kommun görs i Tendsign. 

Gör ansökan hos Tendsign

För att bli godkänd som utförare krävs att anbudsgivaren uppfyller de villkor samt tar del av den information som vård- och omsorgsnämnden anser att anbudsgivare behöver för att fullfölja uppdraget.

Handläggningstiden beräknas till tre månader.

Kontakt

För mer information kontakta kvalitetsenheten på vård- och omsorgsförvaltningen via medborgarcenter på 046-359 50 00.