Invandring, integration, nyanlända

I Lund ska alla känna sig välkomna, oavsett om du är född någon annanstans eller är rotad i kommunen sedan generationer. Lund har en tradition av att ta emot människor från hela världen, både personer som kommer hit för att studera eller arbeta och de som har flytt hit från sina hemländer.

Därför jobbar vi med integration

Integration handlar om hur vi tar tillvara allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett vilken etnisk och kulturell bakgrund som personen har. I Lunds fall kan det till exempel handla om hur vi tar emot nyanlända flyktingar, så de blir en del av Lund och vår utveckling.

Nyanlända i Lund

Att ta emot nyanlända är inget som är ett ansvar för en enstaka förvaltning eller myndighet. Det är något vi gör tillsammans.

Vill du engagera dig? Det finns många vägar för det. Läs mer här!

Så här många tar Lund emot

Lunds kommun har tagit emot många nyanlända flyktingar de senaste åren. Antalet styrs främst av Migrationsverket som hänvisar asylsökande och flyktingar som fått uppehållstillstånd till kommunerna.De här personerna är vuxna och familjer med uppehållstillstånd, ensamkommande barn och unga samt familjeanknytningar.

 • 2015 flyttade 230 flyktingar (vuxna och familjer) samt 290 ensamkommande barn till kommunen.

 • 2016 flyttade 440 flyktingar och 25 ensamkommande barn till Lund.

 • 2017 flyttade 837 flyktingar till Lund, varav 22 var ensamkommande barn.

 • 2018 flyttade 743 flyktingar till Lund, varav 9 var ensamkommande barn.
 • 2019 flyttade 400 flyktingar till Lund, varav 8 var ensamkommande barn.
 • 2020 och 2021 beräknas cirka 250 flyktingar och 6 ensamkommande barn per år flytta till Lund.

Kvotflyktingar

En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR för att få flytta till ett annat land.

 • År 2016 tog Lund emot sju personer som var kvotflyktingar.
 • År 2017 tog Lund emot fyrtioen personer som var kvotflyktingar. I hela landet togs 3 400 kvotflyktingar emot under året.

Vem gör vad?

Kommunerna, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen är några av de som tar emot och arbetar med nyanlända. 

 • Kommunen ska ta emot nyanlända Lundaborna och ge dem samma möjligheter som andra nyinflyttade. I början kan det behövas lite extra hjälp att hitta rätt om man är ny i Lund – och kanske även ny i Sverige. Ensamkommande barn kallas de barn och unga som är under 18 år när de söker asyl i Sverige utan medföljande förälder eller vårdnadshavare. Kommunen har ansvar för dessa barn redan under tiden som Migrationsverket prövar asylskälen, det vill säga om barnen har skäl att få stanna i landet. Kommunens ansvar gäller barnens hälsa, boende, utbildning och fritid.
 • Socialförvaltningen arbetar bland annat med att ta emot, i vissa fall bosätta och ge nyanlända socialt stöd och försörjning under den första tiden innan etableringsersättningen via Arbetsförmedlingen kommer igång. Gruppträffar och samhällsorientering arrangeras också. Ett antal HVB-hem och stödboenden drivs också.
 • God man är ett uppdrag under asylprocessen och hanteras av överförmyndarenheten. Det är överförmyndarnämnden som utser gode män. När barnet har fått uppehållstillstånd behövs i stället en särskilt förordnad vårdnadshavare. Det är socialförvaltningen som föreslår vem det ska vara och tingsrätten som utser personen.
  Bli god man eller förvaltare
 • Alla nyanlända förskolebarn och grundskole- och gymnasieelever ska anmälas till LundaVälkomsten. Här kartläggs barnens bakgrundskunskaper och de får, tillsammans med sina vårdnadshavare, information om och en introduktion till den svenska skolan. Efter inskrivning och kartläggning på LundaVälkomsten vilket tar 1-3 veckor, blir elever i grundskoleåldern placerade på någon av kommunens skolor för vidare kartläggning. Elever i gymnasieåldern hänvisas efter tiden på LundaVälkomsten vidare till språkintroduktion som finns på Polhemskolan och Vipan. Språkintroduktion är till för ungdomar som nyligen anlänt till Sverige.
  LundaVälkomsten
 • Det är den kommunala vuxenutbildningen, Komvux, som ansvarar för utbildning i svenska för invandrare. Sfi erbjuds alla vuxna nyanlända, i samverkan med Arbetsförmedlingen.
  Sfi, Svenska för invandrare
 • Lunds Vägledningscentrum kan hjälpa vuxna med vägledning, planering och information kring studier och arbetsmarknad. Elever i grund- och gymnasieskolan får hjälp av studie- och yrkesvägledarna på sin skola. 
  Studie- och yrkesvägledning
 • ComUng är en mötesplats som ger vägledning med individuellt stöd för unga (16-24 år) som behöver guidning för att komma vidare till arbete eller utbildning.
  Ung i Lund

Kommunen ordnar egna aktiviteter och samarbetar även med ideella föreningar, myndigheter och lokalsamhället för att skapa ett bra mottagande och en meningsfull vardag för nyanlända i Lund.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/flykting