Information till företag

Vård- och omsorgsnämnden tillämpar valfrihet när det gäller utförare av hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Nämnden välkomnar privata aktörer att ansöka om att bli utförare i Lunds Kommun. Avtal tecknas löpande.

Beskrivning av uppdraget

Vård- och omsorgsnämnden är huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten. Utföraren ska för kommunens räkning utföra ett samordnat uppdrag av hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL) och kommunal hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Med undantag för personer som enbart har kommunal hälso- och sjukvård vilka får insatserna genom kommunen.

Det samordnade uppdraget omfattar hemtjänst, inklusive hjälp vid larm kl. 07.00 – 22.30 och kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser, av legitimerad personal kl. 07.00 – 16.00 årets alla dagar. Huvudansvar för individuell planering av brukarens/patientens sammantagna behov ligger på utföraren dygnet runt.

Ansökan

Det krävs tillstånd för att få bedriva hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL). Det innebär att privata utförare behöver ha tillstånd från IVO innan ansökan lämnas till Lunds kommun. Läs mer på www.ivo.se

Ansökan om att bli utförare i Lunds kommun görs i Tendsign.

gör ansökan hos tendsign

För att bli godkänd som utförare krävs att anbudsgivaren uppfyller de villkor samt tar del av den information som vård- och omsorgsnämnden anser att anbudsgivare behöver för att fullfölja uppdraget.

Handläggningstiden beräknas till tre månader.

Kontakt

För mer information kontakta kvalitetsenheten på vård- och omsorgsförvaltningen via medborgarcenter på 046-359 50 00.