Vad är våld?

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan förekomma i alla relationer oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Våld kan även förekomma inom syskon- och andra familje- och släktrelationer.

Den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. 

Lämna sidan snabbt!

Vad är våld?

Våld kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt, latent och kan ske och se ut på flera olika sätt.

Psykiskt våld

  • Att skada, skrämma, kränka på alla sätt som inte är direkt fysiska, att styra eller dominera andra människor.
  • Kontroll av ekonomi och information är också en form av psykiskt våld, där den utsatta får mycket begränsade möjligheter att bestämma själv.
  • Att inte få träffa vänner eller andra viktiga personer.
  • Direkt hot om våld och våldsamma konsekvenser.
  • Indirekt hot mot annan närstående, husdjur eller egendom.
  • Förödmjukande beteende, kontroll, svartsjuka, isolering, fientlig och nedlåtande hållning.
  • Hot om att begå självmord.

Fysiskt våld

Våld som riktar sig direkt mot den andre: slag, knuffar, örfilar, luggningar, sparkar, stryptag, att gripa tag i, slå någon med ett föremål etc.

Sexuellt våld

  • Bli tvingad att delta i eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja.
  • ”Tjatsex”, exempelvis att man går med på sex för att säga nej skulle innebära farliga konsekvenser.
  • Försoningssex, där din partner kan se det som en positiv sexuell upplevelse efter ett gräl, men du upplever det som ett övergrepp.

Materiellt våld

Inredning i hemmet slås sönder, föremål kastas och slås sönder, kläder och andra personliga tillhörigheter bränns eller klipps sönder.

Latent våld

Stark ilska och aggressivitet som inte är uttalad kan exempelvis visa sig genom hotfullt kroppsspråk. Skapar stor otrygghet och rädsla hos den andre.

Försummelse

Ett aktivt försvårande av vardagen för personer med funktionsvariation och äldre, som medvetet felaktig medicinering, bristande hjälp med hygien med mera.

Relaterad information