Våld i nära relationer

Våld i nära relation innefattar allt våld mot närstående, såväl vuxna som barn, även barn som bevittnar våld samt hedersrelaterat våld och förtryck. Det vanligaste våldet i nära relationer är mäns våld mot kvinnor, som är ett hinder för jämställdhet mellan män och kvinnor.

Hot, våld, kränkningar och förtryck förekommer i alla grupper i samhället och i alla åldrar. Kännetecknande är att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till utövaren, vilket gör det svårare att göra motstånd och uppbrott. 

Vid oro eller misstanke om våld

Kontakta Mottagningsenheten eller Sociala jouren, kontaktuppgifter se nedan.

Människohandel och prostitution

Om du misstänker att någon du möter är utsatt för människohandel eller har sex mot betalning kan du kontakta av en Skånes koordinator i dessa frågor.

Du hittar kontaktuppgifter på nmtsverige.se

Mer information 

Kerstin Holmberg, samordnare mot våld i nära relationer, kerstin.holmberg@lund.se