Källby, Klostergården och S:t Lars

Sydvästra Lund pekas ut som ett av de viktigaste utbyggnadsområdena i Lunds tätort i översiktsplanen. Här finns Klostergården som i december 2023 kommer att ha en pågatågstation, S:t Lars-området i stark utveckling och inte minst Källby som kommer omvandlas från industriområde till en stadsdel med både bostäder och service.

När det gäller Källby så håller Lunds kommun på att ta fram en för­djupning av översiktsplanen (FÖP). Området man tittar på täcker in stora delar av sydvästa Lund, men störst fokus ligger i det område där det idag finns industri och reningsverk plus den del av Klostergården som ligger närmast järnvägen. I arbetet tittar man på frågor som exempelvis vad och var vi ska bygga, vad är viktigt att bevara och vilka kvaliteter som är viktiga att utveckla. Tidshorisonten är tjugo år framåt.

Mer om den fördjupade översiktsplanen

En viktig förutsättning för att området ska kunna förändras är att platsen där det nuvarande reningsverket ligger kan användas helt eller delvis till annat

Mer om planerna på framtida avloppsrening

Den nya stationen är en annan viktig del i områdets utveckling. Stationen som byggs av Trafikverket med Lunds kommun som medfinansiär är klar i slutet av 2023. 

Fyrspåret Malmö-Lund och vad det innebär för Lund

Trafikverkets störningsinformation

Aktuella detaljplaner och byggprojekt

Parallellt med den långsiktiga planeringen för Källby arbetar också Lunds kommun med att ta fram nya detaljplaner för delar av området, både i Klostergården och S:t Lars. Det handlar främst om förtäta och göra plats för både fler bostäder, service och arbetsplatser i den befintliga bebyggelsen. Men även rekreationen har en viktigt roll i området. 

Stormen och Molnet på Klostergården, vid Nordanväg-Östanväg-Stattenavägen

Lilla Råby 18:38 - vid Malmövägen/E22:an

Klimatskogen, grönområdet utvecklas

Höjeådalen blir naturreservat

Höjeådalen är ett natur- och rekreationsområde vid Lunds södra gräns, en grön korridor på 68 hektar. Beslut om reservatet förväntas under hösten/vintern 2021. 

Mer om planerna på naturreservatet