Kvarteret Galten

130 nya bostäder, kontor, butiker och plats för film och evenemang kan ge nytt liv åt kvarteret Galten i centrala Lund.

Under hösten 2020 var det samråd för planförslaget, och rekordmånga yttranden kom in. Stadsbyggnadskontoret arbetar nu med att sammanställa dessa och hur projektet ska vidareutvecklas.

Planförslaget i korthet

Planförslaget  innehåller bostäder, kontor och lokaler för butiker, restaurang och kultur. Även skolan som finns i kvarteret påverkas och busstationen vid Bankgatan får en ny utformning om förslaget förverkligas. Utvecklingen ger en lösning med goda förutsättningar i framtiden, samtidigt som den bygger vidare på hur kvartersstrukturen ser ut i stadskärnan. Förslaget tillvaratar de värden och den miljö som många Lundabor värnar, inte minst bevaras TePe-huset till största delen.

Nya butiksentréer mot både Mårtenstorget och Bankgatan ger förutsättningar för mer gatuliv. Inne i kvarteret kan det bli caféer och restauranger som samlas runt en liten grön plats, där man sparar en äldre stor plantan som ger lummig grönska. Passagen mellan det inre kvartersrummet och Mårtenstorget utvecklas för att bli mer tydlig. Inne i kvarteret finns också privata bostadsgårdar med grönskande karaktär.

En biograf vid Bankgatan bedöms ha dragkraft nog för att ge gatan mer liv och stadskaraktär. Dessutom ger den en tryggare miljö än idag för den som väntar på busstorget och ger kvarteret en framsida även mot söder.

Karta som visar var planområdet ligger

Film där stadsbyggnadsdirektör Hans Juhlin berättar om vad utvecklingen av kvarteret Galten kan betyda för stadskärnan

Samrådshandlingar

Planbeskrivning för kvarteret Galten, 2020-05-29
Plankarta för Kvarteret Galten, 2020-05-29
Illustrationskarta för Kvarteret Galten, 2020-05-29

Kvarteret Galtens innergård med ett stort träd (en platan) i mitten.

Visionsbild för innergården i kvarteret Galten. Arkitekt: Marge Arkitekter, LAND Arkitektur Bild: TMRW

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Åsa Nyberg, 046-359 50 00.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/kvarteretgalten