Det historiska Galten

Kvarteret har fått sitt namn efter Peder Galt, en militär och diplomat verksam under 1600-talet. Han sägs ha bott i kvarteret vid tiden för striderna mellan Sverige och Danmark.

På 1600- och 1700-talen var Lund en glest bebyggd stad. Till och med det centralt belägna Galten bestod av trädgårdstomter och odlad åkermark medan bebyggelsen låg samlad vid Mårtenstorget. Först under andra hälften av 1800-talet började trädgårdarna och åkermarken i kvarterets södra del att styckas upp till nya tomter, och en tät gathusbebyggelse växte fram vid Lilla Tvärgatan.

Bebyggelsens variation inom kvarteret berättar idag om stadens ekonomiska utveckling. Även kvarterets fastighetsbildning speglar den historiska utvecklingen från hantverksgårdar och åkerlyckor till bankpalats och representativa våningar.

I kvarteret Galtens södra del har den senare delen av 1900-talet även inneburit mer drastiska förändringar. Inför ett större vägprojekt, Genombrottet, revs under 50- och 60-talen småhusbebyggelsen som vuxit fram hundra år tidigare. På samma gång försvann mycket av den grönska som fanns inne på gårdarna, bland annat den omtyckta oasen Carlssons trädgård. Genombrottet kom aldrig att utföras, men det är bakgrunden till att kvarterets sydvästra del är obebyggd.

Carlssons trädgård

Albin Carlsson drev kring 1920-talet ett café med tillhörande konditoriträdgård. Passagen till vänster i bild är ännu bevarad och begreppet Carlssons trädgård har levt kvar.