Järnvägen och Lund

Järnvägsnätet i Sverige är hårt belastat och allt fler vill resa klimatsmart. Stora satsningar på järnväg görs nu både nationellt och regionalt. Lund ska växa hållbart och staden är involverad i flera av satsningarna. Tre stora projekt som påverkar Lund planeras eller är redan i gång: ny stambana mellan Hässleholm och Lund, fyrspåret Malmö-Lund samt ett nytt Lund C och stationsområde.

Ett pågatåg är på väg in till Lund C.

För att öka kunskapen om både en lösning ovan mark och en underjordisk lösning när det gäller spåren genom Lund har Lunds kommun utfört en egen förstudie. Förstudien utgör ett underlag till kommunens ställningstaganden i Trafikverkets lokaliseringsutredning för hur och var den nya stambanan ska anläggas.

Förstudien ”Järnväg i tunnel genom Lund jämfört med nya spår i markplan”.

Lunds kommuns yttrande i Trafikverkets samråd tre när det gäller Lunds fortsatta utveckling kopplat till ny stambana och Lund C.

Förstudien och de olika projekten kring ny stambana mellan Hässleholm och Lund, fyrspåret Malmö-Lund och ett nytt Lund C och stationsområde, hänger ihop och kan påverka varandra. Ännu finns inget beslut ifall järnvägen och stationen ska byggas ovan eller under mark. Därmed finns heller ingen fastslagen tidplan för Lund C.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/jarnvag