Fyrspåret Malmö-Lund

Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår för att öka kapaciteten på sträckan och för att göra järnvägstrafiken mindre känslig för störningar.

Kollaget visar visionsbilder för de fyra stationerna längs fyrspåret Malmö-Lund. Kollaget visar visionsbilder av de nya stationerna längs fyrspåret Malmö-Lund. Kollage: Trafikverket.

Järnvägsutbyggnaden är ett av de större infrastrukturprojekten i Skåne de kommande åren. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och vid Klostergården i södra Lund byggs en helt ny station. Den nya banan beräknas vara i full drift i december 2023.

Aktuellt om fyrspårsbygget

Trafikverket bygger en ny passage för gång- och cykeltrafik under spåren i höjd med Nordanväg och Maskinvägen - cirka 50 meter söder om den gamla passagen. Den gamla passagen stängs den 1 augusti och den nya kan preliminärt öppnas i början av 2022.

Gång- och cykeltrafiken leds tillfälligt om till gång- och cykelvägen under järnvägen vid Ringvägen.

En järnvägsbro över vägen skjuts på plats i början av september. Passagen är järnvägsbron ingår i Trafikverkets bygge av fyrspåret mellan Malmö och Lund.

Läs mer om fyrspåret på Trafikverkets webbplats.

Vägar längs järnvägen påverkas

Även områdena på båda sidorna av järnvägen i Klostergården påverkas under byggtiden. Åkerlund och Rausings väg kommer att hållas öppen för trafik, men den kan påverkas i perioder. På östra sidan om järnvägen är gång- och cykelvägen mellan värmeverket och Källbygårdens koloniområde stängd. Vägen öppnas när stationen är färdigbyggd, preliminärt under 2022.

Ny passage för kollektivtrafik, gående och cyklister

I höjd med Höjeåvägen byggs en järnvägsbro över en väg där bussar, gång- och cykeltrafik ska passera. Bron byggs på uppdrag av Lunds kommun som senare ska bygga anslutningar på båda sidor om järnvägen. Järnvägsbron skjuts på plats i september 2021. Gräsplanen vid Fältharevägen är tillfälligt byggområde för arbetet med järnvägsbron och stationen. Ytan återställs senare.

Järnvägsbron över Höje å klar i sommar

Arbetet med den nya järnvägsbron över Höje å pågår till slutet av sommaren. Vägen under bron på åns norra sida är stängd, och den kan öppnas först när arbetet är helt klart och marken är återställd, preliminärt i början av 2022. Gångstigen på den södra sidan av ån är däremot öppen.

Fyrspårsbygget mellan Flackarp och Lund 

I april 2020 startade Trafikverket delen av fyrspårsbygget mellan Flackarp och Klostergården i Lund.

I maj 2020 startade byggarbetena för de två nya spåren väster om järnvägen från väg 108 och in till Ringvägen. På sträckan bygger Trafikverket också fyra järnvägsbroar för spåren och den nya stationen vid Klostergården.

Klostergårdens station

Den nya stationen vid Klostergården får två sidoplattformar med på- och avstigning från de yttre spåren. Plattformarna blir cirka 250 meter långa och utrustas med bänkar och vindskydd. De fyra spåren förbi Klostergården byggs i två etapper. De två nya spåren byggs nu på den västra sidan om dagens spår. När de är färdiga och i drift byggs de gamla spåren om.

Ny station blir central i stadsdelen

Den 24 juni 2020 togs det första spadtaget för Klostergårdens station. Det som ska byggas är en nedbantad version av det första förslaget, men stationen kan vidareutvecklas i framtiden när området runt Källby exploateras. Detaljplanen för den nya stationen är antagen. Källby och sydvästra Lund ses som ett av de viktigaste utbyggnadsområdena i Lunds tätort i framtiden. Den nya stationen blir en central del i områdets utveckling - nya bostäder, service och kontor ska skapas i närområdet.

Stationen ska bli ljus, trygg och tillgänglig 

Det är Trafikverket som bygger stationen och Lunds kommun är beställare och medfinansiär. Bygget omfattar själva stationen och området runt omkring. Trafikverket bygger också en järnvägsbro över en framtida väg för kollektivtrafik, gående och cyklister i Sunnanvägs förlängning - söder om stationen - på uppdrag av Lunds kommun. Vägen är beslutad i en detaljplan.

Stationen ska bli trygg, ljus och tillgänglig. Vinklade trappor leder upp till perrongerna och det finns också ramper för rörelsehindrade. Runt stationen uppförs bullerskydd. I december 2023 beräknas Klostergårdens station var färdig.

Läs mer om Klostergårdens station