Stambana Lund - Hässleholm

Trafikverket har tagit beslut om en ny stambana mellan Lund och Hässleholm. Projekt Hässleholm-Lund är en första sydlig del i en ny stambana mellan Stockholm och Malmö. Under lokaliseringsutredningen genomför Trafikverket flera samråd där bland andra organisationer, politiker och privatpersoner får lämna in synpunkter och ställa frågor.

Lund C är Sveriges fjärde mest trafikerade station.

Tre prioriterade sträckningar

För att möta morgondagens resebehov planerar Trafikverket för nya dubbelspåriga stambanor mellan Stockholm och Malmö samt Stockholm och Göteborg. Den nya järnvägen utgörs av flera sträckningar. Tre är utpekade som prioriterade. Det är Hässleholm-Lund, Järna-Linköping (Ostlänken) och Göteborg-Borås.

Nya stambanor frigör kapacitet

Järnvägens kapacitet räcker inte till och det svenska järnvägssystemet behöver byggas ut. Ökad kapacitet gör tåget smidigare för både resenärer och näringsliv. De nya stambanorna frigör kapacitet för gods- och regionaltrafik på den befintliga järnvägen. På så sätt ökar möjligheterna till hållbara resor och godstransporter.

Storstadsregionerna närmare varandra samtidigt som fler kan åka grönt, snabbt och hållbart. Genom en ökad tillgänglighet skapas också förutsättningar för regional utveckling.

Under perioden 16 februari-17 mars bjuder Trafikverket och projekt Hässleholm-Lund in till sitt första samråd under fasen lokaliseringsutredning.

70 kilometer lång stambana mellan Lund och Hässleholm

Mellan Hässleholm och Lund planerar Trafikverket för en cirka 70 kilometer lång ny dubbelspårig stambana med hastigheten 320 km/h för fjärrtåg och 250 km/h för snabba regionaltåg.

  • Den nya järnvägen ger snabbare resor i södra Sverige och bidrar till att avlasta Södra stambanan.
  • Avlastningen ger mer tid för förebyggande underhåll vilket leder till ett tåligare och mer robust järnvägssystem med bättre punktlighet samtidigt som antalet lokaltåg kan öka på Södra stambanan.
  • När hela stambanan är färdigbyggd, kommer du kunna resa mellan Stockholm-Malmö avsevärt mycket fortare än dagens 4 timmar och 25 minuter.
  • De nya stambanorna ska också öka tillgängligheten till de internationella marknaderna för människor och näringsliv.

Lund C är Sveriges fjärde mest trafikerade station.

Lokaliseringsutredningen belyser olika alternativ för sträckningen genom Lunds kommun

Projekt Hässleholm-Lund befinner sig just nu i ett av de tidigaste planeringsskedena vid byggandet av ny järnväg; Trafikverkets lokaliseringsutredning. Därefter ska en järnvägsplan tas fram. Lokaliseringsutredningen ska belysa olika alternativ för sträckningen genom Lunds kommun, både i höjd och plan. De olika sträckningarna som utreds kallas för korridorer och Trafikverket tittar på konsekvenserna för bland annat ta hänsyn till landskap, kulturmiljö, befolkning, elektromagnetiska fält, luft, buller, vibrationer, mark, olycksrisk, mark och vatten samt hushållning med naturresurser och klimatpåverkan. 

Samråden viktig del i den demokratiska processen

En viktig del i lokaliseringsutredningen är också samråd som tillhör den demokratiska processen. Samråd ger Trafikverket möjligheten att få in synpunkter och kunskap som kan påverka de val som görs i lokaliseringsutredningen.

Samråd 1

Det första samrådet under lokaliseringsutredningen genomfördes under perioden 16 februari-17 mars 2020. Efter samråd 1 gjorde Trafikverket kartläggningar och sammanställningar av alla förutsättningar i utredningsområdet, som är det område där det går att välja korridor eller sträckning av den nya stambanan.

Sammanställningen pågick till sommaren 2020. Därefter såg Trafikverket på flera lämpliga korridorer. Det gäller att väga olika intressen mot nyttan som den nya järnvägen kommer att ge. Var är det möjligt att bygga en järnväg?

Samråd 2

Den 29 maj–18 juni 2020 genomförde projekt Hässleholm–Lund sitt andra samråd under planeringsfasen Lokaliseringsutredning. Under samråd 2 presenterade Trafikverket de förutsättningar som har arbetats fram sedan föregående samråd. Syftet med detta samråd var att är att stämma av förutsättningarna som ligger till grund för analys och värdering för hela det efterföljande planerings- och utredningsarbetet.

Materialet som samråds är både dokument som färdigställts i samband med samråd 2 och dokument som fortlöpande fylls på med mer innehåll från det fortsatta utredningsarbetet även efter samråd 2. Underlaget består av ett utkast av dokumentet lokaliseringsutredning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt underlag till dessa i form av PM.

Samråd 2 var ett så kallat webbsamråd, vilket innebar att inga fysiska träffar genomfördes. Istället publiceras allt material på projektets hemsida. Trafikverket sammanfattar samrådet i projektets samrådsredogörelse, där de också svarar på hur de inkomna synpunkterna beaktas.

Efter att de olika korridorerna har identifierats ska de bedömas utifrån olika parametrar, som till exempel påverkan av dem som bor i närheten, natur, kultur och kostnad. Detta skedde under hösten 2020. Korridorerna utvärderades också utifrån Trafikverkets ändamål och projektmål. Alla korridorer – även de som sållas bort – dokumenterades.

Samråd 3

Samråd tre pågick den 20 januari-16 mars 2021. Då presenterades ett första utkast till korridorer. Trafikverket sammanfattar samrådet och synpunkterna i en samrådsredogörelse. Alla synpunkter har diarieförts på ärendenummer TRV 2018/88290. Samrådsredogörelsen är klar till nästa samråd, som planeras till första halvåret 2022. Trafikverket arbetar nu vidare med lokaliseringsalternativen.

Här kan du läsa Lunds kommuns yttrande till Tafikverket i samråd 3.

Mellan samråd 3 och 4

Tarfikverkets samrådsportal med en interaktiva karta och lokaliseringsalternativ ligger kvar på Trafikverkets webbplats också efter samråd 3. Under fliken Inkomna synpunkter kan du se den geografiska utbredningen av synpunkterna.

trafikverket.se/hassleholm-lund

På webben uppdaterar Trafikverket med nyheter om projektet. De lägger också kontinuerligt till fler frågor och svar. I skedet mellan samråd 3 och 4 arbetar Trafikverket vidare med lokaliseringsalternativen.

Samråd fyra 

Samråd 4 är satt till första kvartalet 2023.

Du kan läsa mer om samråd 4 på Trafikverkets webbplats.

Tillåtlighetsprövning, järnvägsplan, fastställelseprövning och byggstart

När Trafikverket har bestämt en korridor gör regeringen en tillåtlighetsprövning av den valda korridoren. En tillåtlighetsprövning är en prövning enligt Miljöbalken. Under tiden 2022-2026 görs en järnvägsplan och 2026-2028 sker en fastställelseprövning.

En fastställelseprövning innebär att projektets påverkan på miljö, hälsa, intrång och olägenheter med mera prövas i sin helhet. Tiderna efter 2022 är preliminära och kan komma att flyttas något under processens gång. Senast 2029 blir det byggstart för den nya stambanan mellan Hässleholm och Lund.

Information och underlag

Mer information och underlag finns på

trafikverket.se/hassleholm-lund. 

Här kan du också hitta Frågor och svar om projekt Hässleholm-Lund.

Lund C är Sveriges fjärde mest trafikerade station.

Tidplan

Planerad byggstart för stambanan Hässleholm-Lund är någon gång mellan 2027-2029. Byggtiden uppskattas till cirka tio år. Arbetet med Ostlinken - Järna-Linköping - pågår sedan 2017 och från 2021 blir det produktion längs hela sträckan. Ostlänken beräknas vara färdig mellan 2033 och 2035.

När det gäller stambanan Göteborg-Borås så planerar Trafikverket att skicka förslag till korridorer på granskning under 2021. Innan dess ska de samråda olika förslag. Planerad byggstart för sträckan Göteborg-Borås är 2024.