Klostergårdens station blir entré till idrott och rekreation

I området vid Källby och Klostergården bygger Trafikverket fyrspår mellan Malmö och Lund. Nu byggs också den nya stationen vid Klostergården. Stationen ska bli en central del i Klostergårdens och Källbys utveckling och binda samman området med resten av Lund.

Visionsbilden visar stationens läge och hur den ansluter till gator och bebyggelse.Visionsbild: Sweco.

Trygg, ljus och tillgänglig station

I september 2020 startade Trafikverket arbetet med att bygga Klostergårdens station. Den station för Pågatågstrafik som ska byggas är en nedbantad version av det första förslaget, men stationen kan vidareutvecklas i framtiden när området runt Källby exploateras. Stationen får två sidoplattformar med på- och avstigning från de yttre spåren. Plattformarna blir cirka 250 meter långa och utrustas med bänkar och väderskydd.

Trafikverket börjar med förberedelserna inför bygget av Klostergårdens station och den nya tunneln för gång- och cykelv Bygget av Klostergårdens station har startat. Foto: Trafikverket.

Det är Trafikverket som bygger stationen och Lunds kommun är beställare och finansiär. Bygget omfattar själva stationen och området runtomkring. Dessutom påbörjas i detta skede en tunnelförbindelse för bussar, cyklister och gående under järnvägen i Sunnanvägens förlängning, söder om stationen. Fram till att den slutgiltiga tunnelförbindelsen byggs, arbetar Lunds kommun med att ta fram en enklare gång- och cykelförbindelse i grus.

Stationen ska bli trygg, ljus och tillgänglig. Vinklade trappor leder upp till perrongerna och det finns också ramper för rörelsehindrade. Runt stationens östra sida samt kring delar av den västra sidan uppförs bullerskydd. De två nya spåren, på sträckan Lund–Flackarp, byggs på den västra sidan om dagens spår.

Vid station Klostergården kommer fyra till sex Pågatåg att stanna varje timme. Övriga Pågatåg, och andra sorters tåg som till exempel Öresundståg och godståg, kommer att köra förbi både på spåret närmast perrongen och i högre hastigheter på de två inre spåren beroende på tågtyp. På sikt ska även höghastighetståg köra förbi.

Själva bygget av stationen samt tunnel för bussar, cyklister och fotgängare är beräknat att kosta 118,2 miljoner kronor.

Bild på Pågatåg vid Klostergården som kommer in i Lund söderifrån.

Klostergårdens station blir central i viktigt utbyggnadsområde

Källby och sydvästra Lund pekas ut som ett av de viktigaste utbyggnadsområdena i Lunds tätort. Klostergårdens station kommer att bli en entré till fritidsliv med idrott och rekreation och en central del i områdets utveckling där nya bostäder, service och kontor ska skapas i närheten. Den nya järnvägsstationen beräknas vara färdigbyggd i december 2023. 

Fokus har länge legat på tillväxt i nordöst och nu har turen kommit till de sydvästra delarna av Lund, som även de ska växa på ett hållbart sätt genom förtätning i kollektivtrafiknära lägen. Området sträcker sig över cirka 400 hektar, från Värpinge by i väster till Sankt Lars i öster. Höje å - som till stora delar även utgör kommungräns - avgränsar området i söder. I norr avgränsas det av Stattenavägen och Trollebergsvägen. Som friluftsområde är Höjeådalen unikt då det är lätt att nå från Lunds tätort. Lunds kommun arbetar i dag för att göra Höjeådalen vid Källby till naturreservat.

Utifrån stationen ska en blandad stad byggas. Området ska kopplas ihop och ett aktivitetsstråk ska etableras mellan Arenan och Källbybadet. Med station Klostergården på plats blir det cirka 550 meter till Höje å respektive cirka 350 meter till Höjeådalen från en regional hållplats. Sparbanken Skåne Arena, Stadion, Klostergårdens IP, korpplaner och Källbybadet ligger inom cirka 500 meter från station Klostergården.