Kunskapsstråket

Kunskapsstråket har en unik koncentration av vetenskap, forskning och innovativa företag samlat i ett brett område från Lunds anrika innerstad mot Brunnshög och de nya forskningsanläggningarna. Hela området utvecklas och kommunens mål är en hållbar stadsmiljö som förnyas i byggnader, parker, gator, cykelstråk och spårväg. Vi vill se en levande miljö som är stimulerande och hållbar att bo, verka och leva i.

Stråket går via universitetsområdet, Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet, Ideon Science Park och Medicon Village och har en naturlig roll som kunskapsbaserat, innovativt och kreativt centrum i Öresundsregionen. Hit kommer varje dag 25 000 personer för att arbeta med vetenskap, forskning, sjukvård, entreprenörskap, innovationer och skapande och dessutom 30 000 studenter. Människor som engagerar sig i att förbättra vår värld och vår vardag!

Även om kunskapsstråket präglas av institutioner och arbetsplatser av olika slag, finns här även kaféer, förskolor, hotell och butiker. Skissernas museum, träningscentrat Gerdahallen och Vattenhallen Science Centre är viktiga besöksmål som lockar allt fler besökare.

Utvecklingsplaner

Kunskapsstråkets gång- och cykelbanor är många och vältrafikerade. Den som rör sig längs stråket märker snart att det pågår en förändring i området. Det växer fram nya universitetsbyggnader, studentbostäder och på Ideon är planerna många.

Spårvägen, Lunds största satsning på kollektivtrafiken genom tiderna, går från Lund C till ESS och de nio hållplatserna blir viktiga knutpunkter som skapar levande stadsmiljöer längs stråket.

Stadsbyggnadsstrategier för Kunskapsstråket

Illustartion av hela kunskapsstråketKunskapsstråkets olika delområden

Max IV och ESS

ESS och MAX IV kompletterar varandra och kan skapa betydelsefulla synergieffekter. Två världsledande anläggningar kommer att skapa en värdefull forskningsmiljö och utgöra ett nav i Europas infrastruktur för forskning.

MAX IV är ett elektronmikroskop med prestanda i världsklass, som håller på att byggas på Brunnshög i Lund. MAX IV möjliggör nya framsteg inom ett antal områden som biomedicin, medicin, materialvetenskap, nanoteknologi och miljövetenskap.
Hemsida: MAX IV

ESS är ett europeiskt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. I anläggningen ska forskarna kunna studera framtidens material - allt från plaster och proteiner till mediciner och molekyler - för att förstå hur det är uppbyggt och hur det fungerar.
Hemsida: ESS

Brunnshög

Brunnshög är en fortsättning på utbyggnaden av Kunskapsstråket, åt nordost. Sölvegatan, med sin förlängning i Brunnshög, blir ett tydligt stråk som kopplar den nya stadsdelen till Lunds centrum.

Här kommer det att finnas större byggnader med utsikt, takterasser och större, gröna gårdar men också stadsradhus med små egna tomter. Det planeras även för service och arbetsplatser som ska integreras med bostäderna. Den första etappen som byggs ut ärSödra Brunnshög, söder om Solbjersvägen mellan nuvarande bostadsområde och Vattentornet. 
Mer om Brunnshög

Ideon Science Park och Medicon Village

Området ska bli en hållbar och levande stadsdel. Utvecklingen skapar förutsättningar för att blanda olika typer av bostäder, service och lokaler för forskning och företag inom samma område. Genom att öppna upp och bidra till naturliga mötesplatser och cykelstråk minskar de osynliga murarna och samarbeten blir enklare.

Området har en stark profil som företagsområde, men mycket tyder på att det kommer ändras de kommande åren. Den nya knutpunkten blir Ideontorget med sin spårvägshållplats, som ger liv och rörelse och förtätad bebyggelse ger området en mer blandad och varierad arkitektur, med fler bostadshus och parker.
Mer om Ideon Science Park och Medicon Village

Norra universitetsområdet

Området motsvaras i stora drag av Lunds tekniska högskolas campus, med Tornavägen i väster och Ole Römers väg i öster. Här är spårvägshållplatsen Universitetsplatån ett nytt pulserande centrum för det välbefolkade området. Utvecklingen går mot nya bostäder, ett attraktivt parkområde och en successivt allt mer bilfri trafikmiljö.

Sjukhusområdet

Kommunen arbetar med flera olika utvecklingsförslag för sjukhusområdet. Visionen innebär bland annat en levande stadsdel med tät bebyggelse, mycket folk, god service och tydlig koppling till Lunds innerstad.

En viktig del i utvecklingen är spårvägens hållplats vid universitetssjukhuset men också de olika stråk som passerar området. Huvudstråket är delen av Kunskapsstråket som sträcker sig genom området, genom Helgonabacken och längs Sölvegatan. Det finns även ett tvärgående stråket, Sjukhusstråket. Längst dessa två stråk och vid spårvägens hållplats förväntas flest människor att röra sig och mötas. Det innebär att det är dessa som ska prioriteras i den nya rumsliga och arkitektoniska utformningen. Byggnader och deras entréer ska vända sig mot stråken och ha lokaler i öppna bottenvåningar och service som vänds utåt. Kommersiell service ska vändas ut mot gatorna och samlas vid spårvagnshållplatsen.
Ramprogram SUS Lund och södra universitetsområdet

Södra universitetsområdet

Här planeras för attraktiva miljöer för såväl utbildning, forskning och innovation som för boende, studentliv och stadsliv. Lunds universitet och Akademsika Hus har tagit fram en långsiktig plan. Strategierna är att; skapa möten och utveckling med funktionsmix, använda grönska som stadsbyggnadselement, stärka Kunskapsstråket och tvärstråk, integrera med strategisk förtätning, vitalisera med täta och aktiva stadsrum, hushålla med mark samt samverka med staden.
Ramprogram SUS Lund och södra universitetsområdet

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/kunskapsstraket