Platser och trafiken runt stationen - ramprogrammet i korthet

I ett så kallat ramprogram har Lunds kommun tagit fram en helhetslösning för hela stationsområdet, både på västra och östra sidan.

Ramprogrammet ligger till grund för kommande detaljplaner och gör en successiv utveckling av området möjlig. Programmet beslutades av kommunfullmäktige 2015. 

Ramprogrammet – inledning, strategier och huvuddragen , 28 sidor (PDF, 2 mb)
Ramprogrammet i sin helhet, 88 sidor (PDF, 6 mb)

Clemenstorget

Clemenstorget får ett nytt utseende och blir ett nytt nav för kollektivtrafikresenärer. Från torget kan resenärerna enkelt nå tåg, spårväg, stadsbuss, regionbuss och cykelgarage utan att behöva korsa gator med biltrafik. Mitt på Clemenstorget placeras en ny hållplats för spårväg.

Spårvägstrafiken kommer att gå diagonalt över torget med riktning mot Sankt Laurentiigatan. Torgets utseende förändras då befintliga staket, gräsytor och cykelparkeringar ersätts med en gemensam yta under träden där fotgängare kan röra sig fritt. Platanerna bevaras i så stor utsträckning som möjligt.

Från torget finns nedfarter till ett nytt stort garage för cyklar, dels via en mindre trappa med möjlighet att leda ner cykeln, och dels via ramper placerade i Bangatan.

Torghandel kommer - liksom idag - att finnas på torgets sydöstra del.

Arkitekttävling

Clemenstorget och Bangatan är ett extra viktigt stadsrum och har därför behandlats i en arkitekttävling.Det vinnande förslaget ingår i det vidare arbete med området.

Visualisering, flygbild över det tänkta Clemenstorget

Bangatan

Bangatan stängs för allmän biltrafik men bussar, taxibilar och godstransport tillåts på delar av gatan. Gatan får också ett nytt cykelstråk och bredare trottoarer och föreslås få trädplanteringar som möjliggör attraktiva platser för uteserveringar.

Från cykelstråket kan man via ramper ta sig direkt till det nya stora cykelgaraget under gatan. Garaget blir Bangatans andra lager för resenärer. Det blir en upplyst bekväm plats, med möjlighet att blicka upp på Bangatan och att snabbt ta sig in till Rydes undergång och till det nya resecentrum.

Bangatan

Resecentrum och Mittelbron

Samlingspunkten för kollektivtrafikresenärer blir det nya resecentrum som spänner över spårområdet.

Resecentrums östra del placeras norr och väster om Tullkammaren. Utseendet på den nya byggnaden kommer att anpassas så att den samspelar med Tullkammaren då den har stora kulturhistoriska värden.

Den nya byggnadens placering gör det tydligt att det är här samlingspunkten ligger för Lund C:s besökare. Det finns entréer åt alla väderstreck för enkel tillgång till spårväg, stadsbuss och regionbuss.

På spårens västra sida byggs en helt ny entrébyggnad som också kommer att innehålla olika former av service till resenärerna. Här kommer det också att finnas plats för taxibilar.

bussterminalen

Skyttelbron och kvarteret Spoletorp

Skyttelbron kommer för cyklisterna att ersätta Mittelbro som ett snabbt sätt att ta sig över järnvägsspåren. En gång- och cykelramp byggs som leder upp på bron från korsningen Fredsgatan-Spolegatan. I anslutning till cykelrampen blir det cykelparkeringsplatser.

I kvarteret Spoletorp ska det bland annat en ny terminal för regionbussarna.

Bussterminalen utformas så att fordonstrafik mellan kvarteret Spoletorp och Clemenstorget undviks och oskyddade trafikanter kan röra sig fritt mellan kv Spoletorp, Clemenstorget och resecentrum. Regionbussarna kommer att ansluta under kvarterets västra sida ut mot Carl Bernlunds gata.

I huset kommer det även bli kontor och handel. Under kvarteret byggs ett bilgarage med infart från Britta Holmströms gata.

Visualisering gatubild kvarteret Spoletorp

Västra stationstorget

På västra stationstorgets norra del föreslås en lägre byggnad som innehåller en nedfartsramp till ett underjordiskt cykelgarage. Byggnaden ska också innehålla kommersiella lokaler. Även den befintliga nerfarten till parkeringsgaraget byggs om.

Stationsbyggnaden byggs på med två våningar för att matcha övrig bebyggelse kring torget och ge torget en tydligare inramning. Ny bebyggelse föreslås även i anslutning till de befintliga skolbyggnaderna, söder om stationshuset

I torgets södra del skapas en ny entré till Klosterkyrkan och kyrkogården.

västra stationstorget

Kvarteret Häradshövdingen

I kvarteret Häradshövdingen planeras bland annat för en ny hotell- och kongressanläggning.

I synnerhet mot Klosterkyrkan och Västra Stationstorget är utgångspunkten att bottenvåningen på de nya byggnaderna ska ha kommersiella eller offentligt tillgängliga lokaler. Det är fortfarande osäkert om den byggnad där tingsrätten idag finns kan bevaras och inlemmas i den nya kongressanläggningen.

Mer om planerna på ett nytt mötesforum

Tingsrättens verksamhet har flyttat till en ny byggnad längre norrut.

Lokföraregatan

Lokföraregatan förlängs söderut, ända ned till Trollebergsvägen och får ett helt nytt utseende.

Gatan ska upplevas som en entré till Lund C. Därför planteras alléträd och det är också viktigt att nya byggnader vänder sina ”framsidor” mot gatan.

På den nya delen, mellan Västra stationstorget och Trollebergsvägen, blir det en gata för enbart gång- och cykeltrafik. På den befintliga delen av gatan blir det blandad trafik och den utformas för trafik i låga hastigheter. Det ska vara enkelt för gående och cyklister att korsa gatan.

Lokföraregatan kommer att utredas vidare i den framtida detaljplaneringen där gatans placering fastställs.

Bjeredsparken

Den påbörjade omvandlingen av Bjeredsparken till en aktivitetsfylld innerstadspark fortsätter. Därför föreslås nya paviljonger på flera platser i parken, med verksamheter som är offentliga och tillgängliga både dagtid och kvällstid.

Nya tingsrätten

En ny tingsrättsbyggnad har byggts söder om ”Kristallen”, den invigdes 2019.  Den södra och mest publika entrén vänds mot det som ska bli den västra delen av Resecentrum och den öppna yta som skapas mellan byggnaderna.

Rydes undergång

Rydes undergång byggs om för att bättre kunna ta hand om fler resenärer. Det blir nya entréer med rulltrappor, bredare gångtunnel och nya hissar.

Från gångtunneln ska det vara möjligt att ta sig till plattform 1 och till det nya cykelgaraget.

Trafiken

Ramprogrammet för Lund C prioriterar de hållbara trafikslagen. Närmast station kommer du som cyklar eller åker kollektivt, reser du med bil får parkera eller bli avsläppt på lite längre avstånd.

Gång

Du som går ska komma fram lättare, det ska bli enklare att byta mellan exempelvis buss och tåg och stadsmiljön ska vara trevligare att röra sig i. Tydligast blir detta vid det nya resecentrum. Där ska du kunna röra dig tryggt mellan tåg, busshållplatser, spårväg och cykelparkering utan att behöva korsa en högtrafikerad gata.

Cykel

Antalet parkeringsplatser för cyklar dubbleras, från dagens 3500 till 7000. De flesta parkeringsplatser kommer att finnas inomhus, i nya moderna cykelgarage. Det största garaget byggs under Bangatan. Från alla garage kan du ta dig enkelt till tågperrongerna.

När du cyklar ska du kunna korsa spåret via Skyttelbron, den nordligaste bron som var färdig 2014. Via en ramp kommer du kunna cykla upp på bron även från östra sidan. Vid rampen blir det även cykelparkering. Möjligheten att korsa spåret via Kung Oskars bro och Trollebergsviadukten finns kvar.

Bil

De bästa möjligheterna att komma till stationen med bil kommer finnas på västra sidan. Bangatan, Klostergatan och delar av Trollebergsvägen stängs av för allmän biltrafik och på sätt blir stadsmiljön mer attraktiv och tillgänglig för andra trafikanter.

Möjligheten att släppa av besökare till stationen eller att parkera på östra sidan kommer att finnas kvar i mindre omfattning, i första hand via Spolegatan.

Totalt kommer antalet allmänna parkeringsplatser i stationsområdet att öka med 100-200 platser, de flesta i parkeringsgarage.

Taxibilar kommer att stanna både på östra och västra sidan av stationen, i nära anslutning till resecentrum. Taxibilar såväl som godstransporter tillåts köra på Bangatan.

Buss

Norr om det nya stationshuset byggs enny regionsbussterminal, söder om det blir deten ny stadsbussterminal, båda på östra sidan om spåren. Fjärrbussar och bussar som ersätter inställd tågtrafik kommer att finnas på stationens västra sida.

Spårväg

Ändhållplats för spårvägen Lund C – ESS byggs på Clemenstorgets nordöstra del.

maskinen hela