Mötesforum väster om centralstationen

Precis väster om Lunds centralstation planerar vi för ett nytt mötesforum. Just nu tittar vi på hur platsen och huset kan utformas för att det ska bli bra för så många som möjligt. Först om några år kan det bli aktuellt att börja bygga.

Tanken är att den nya byggnaden ska rymma främst kongress och hotell, men det kan också bli kontor och eventuellt bostäder på platsen. 

Platsen för det nya mötesforumet är där Lunds gamla tingsrätt låg. 

Beslut om att arbetet ska gå vidare 

Planeringsarbetet för ett nytt mötesforum går nu vidare, men nämnden valde på sitt möte i september 2021 att inte lyfta fram något särskilt av de olika arkitektförslag som tagits fram. Nämnden beslutade dock att höjden närmast Klosterkyrkan ska begränsas och att de förslag som man har fått se även på andra sätt ska omarbetas när det gäller utformning och volym. Nämnden betonar också att mötesforum ska utformas så att det blir en mötesplats även för Lundaborna och inte bara besökare.

I det fortsatta arbetet kommer nu flera delar av kommunen och Skanska vara delaktiga, bland annat för att fördjupa sig i de ekonomiska förutsättningarna och för att arbeta vidare med målsättningen för själva mötesanläggningen.  Målet är en attraktiv mötesplats som kan hävda sig i nationella sammanhang.

Nästa steg bli att ta fram en ny detaljplan för kvarteret, ett samrådsförslag beräknas vara klart hösten 2022.

Möjlighet att påverka

Under våren 2021 fanns en möjlighet att tycka till om tre olika arkitektförslag. 

När ett förslag till detaljplan så småningom är klart blir det först samråd och lite senare en granskning, vid båda tillfälle kan du lämna synpunkter på förslaget.

Läs mer om planprocessen

Preliminär tidplan

2020

Under året beslutade kommunen att reservera den mark i området som kommunen äger åt företaget Skanska. 

Kommunen bestämde också en del ramar för hur platsen ska utformas.  

Skanska anordnar ett parallellt uppdrag där tre arkitektkontor tar fram förslag på hur mötesforumet kan se ut. I uppdraget ligger att redogöra både för hur huset kan se ut inuti och hur byggnaden kan upplevas utifrån.

2021

Våren – utställning av de olika arkitektförslag och möjlighet att lämna synpunkter. Lunds kommun och Skanska utvärderar förslagen tillsammans. 

September – byggnadsnämnden fattar ett inriktingsbeslut om vad som är viktigt i det fortsatta arbetet.

Arbete med detaljplan

2022

Arbete med detaljplan

Hösten – samråd för ny detaljplan, möjlighet att lämna synpunkter på förslaget

Fortsatt arbete med detaljplan, bearbetning och förfining

2023

Granskning av ny detaljplan, ny möjlighet att lämna synpunkter på förslaget

Beslut om ny detaljplan och laga kraft

2023 eller senare

Byggstart för byggnad och efter det även för gator, gröna ytor med mera.

Observera att särskilt de senare delarna av tidplanen bara är uppskattningar.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/motesforum