Frågor och svar om skolbygget

Inför byggstarten samlade vi svaren på några av de vanligaste frågorna om skolbygget av Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan.

Vem är byggentreprenör?

Uppdraget att förverkliga skolan har, efter upphandling, tilldelats Skanska.

Hur löser Svane och Hedda sin undervisning under byggtiden? Kommer det att behövas paviljonger för undervisningen under byggtiden? Var ska de i så fall stå?

Svaneskolan kommer att bedriva sin verksamhet i Parkskolans huvudbyggnad samt i paviljonger på Parksskolans skolgård och på gräsytan norr om Svaneskolans matsal.

Svaneskolans hemsida   

Hedda Anderssongymnasiet kommer från hösten 2020 att bedriva sin verksamhet i lokaler inom gamla Tingsrätten samt i paviljonger intill byggnaden.

Hedda Anderssongymnasiets hemsida   

Vad händer med matsalen?

Matsalen kommer att användas som matsal tills den nya matsalen är på plats inom den nya skolan höstterminen 2023. Därefter kommer den att rivas.

När kommer den nya skolan att invigas?

Invigningen av Hedda Anderssongymnasiet planeras till höstterminen 2023.

Invigningen av den nya Svaneskolan planeras till vårterminen 2024.

Karta över byggnadernas placering, blivande Svaneskolan och Hedda Anderssongymnasiet

Skiss över de nya byggnadernas placering på fastigheten. Pilarna i orange markerar entréerna.

Hur kommer den nya skolan att se ut? 

Byggnaden kommer i allt väsentligt att spegla det vinnande förslaget i arkitekttävlingen ifrån Wingårdhs.

Se film här om hur den nya skolan kommer att växa fram och se ut!

Vad kommer skolan att kosta?

Kommunfullmäktige har beviljat en investeringsram om 750 miljoner.

När börjar ni riva Svaneskolan?

Rivning inleddes efter skolavslutningen i juni 2020.

Kommer andra anpassningar av fastigheten att göras innan byggstart?

Arbeten med ledningsomläggning på och invid fastigheten inleddes under vintern-våren 2020, liksom förberedande arbeten för att placera ut paviljonger där Svaneskolan kan bedriva delar av sin verksamhet innan den nya skolan är klar.

Kommer någon del av den gamla Svaneskolans byggnad att vara kvar?

Matsalsbyggnaden kommer att finnas kvar under byggtiden och användas som matsal för såväl Hedda Anderssongymnasiets som Svaneskolans elever. Matsalen har rustats upp under 2019 för detta ändamål.

Var och hur kommer byggbodar att sättas upp?

Bodetablering planeras inom fastigheten på asfaltsytan söder om matsalen, intill vändzonen längst ned på Möllegatan. Där hittar du även inpasseringsgrind till byggarbetsplatsen.

Hur kommer trafiken till och från bygget att gå?

Transporter kommer huvudsakligen att gå Trollebergsvägen och ner på Svanegatan. Infart till fastigheten/arbetsplatsen planeras i höjd med nuvarande aula.

Hur många kommer att arbeta med bygget?

På byggarbetsplatsen kommer det att arbeta uppemot 100 personer då produktionen är som intensivast.

Kommer det inte att bli bullrigt för lärare, elever och grannar?

Buller från entreprenadmaskiner kommer framförallt att förekomma under rivning och markarbeten. Detta sker framför allt under perioden juni 2020 – juni 2021 samt i projektets slutfas då skolgård och markbeläggning ska färdigställas. Övriga bullrande moment kommer att förekomma från tid till annan under större delen av byggtiden.

Åtgärder i form av bullerdämpande plank i arbetsplatsens begränsningslinje mot nuvarande matsal och kommande skolpaviljonger kan komma att uppföras. Planering för detta pågår.