Södra Råbylund

Området Södra Råbylund har nu kommit mer än halvvägs. Området har tydliga kvartersformer med blandad bebyggelse och närhet till omgivande natur. När området är färdigbyggt kommer det att bo drygt 4500 personer i Södra Råbylund. Just nu bygger vi ett gatunät i områdets norra del.

Aktuellt sommaren 2021

Så långt har vi kommit

Gatorna söder om Turmalinvägen har börjat ta form. Vatten- och avloppsledningar har kommit på plats. Nu ska även el- och telekablar läggas samt fiber- och fjärrvärmenät byggas. Under hösten fortsätter bygget av gatorna. Det dröjer dock ett bra tag tills träden kan planteras. De kommer först när byggnaderna står helt färdiga.

Gamla Dalbyvägen stängs av för ombyggnad i augusti

Omledning av trafiken när Gamla Dalbyvägen stängs för ombyggnad.

Kartan visar omledningsvägar under byggtiden då Gamla Dalbyvägen stängs helt för trafik.

Den 9 augusti stängs den på kartan rödmarkerade delen av Gamla Dalbyvägen av för all trafik. Vägen ska sänkas och fjärrvärmeledningarna ska byggas om. Under hösten startar arbetet med att bygga övriga ledningar i gatan samt senare också en vägbro/tunnel. Tunneln för fotgängareoch cyklister ska förbinda Södra Råbylund och Linero. Tunneln byggs på södra sidan av Dalbyvägen och ska skjutas in på plats preliminärt våren 2022. Därefter byggs gatan färdigt. Byggarbetet påverkar de befintliga träden i området. Gamla Dalbyvägen förblir avstängd för trafik under hela byggtiden. Se kartan ovan för omledningsvägarna.

Ett nytt gatunät tar form

Illustration över gator som byggs i norra delen av Södra Råbylund

De nya gatorna som byggs har fått sina namn utifrån ett mineraltema. Illustration: Lunds kommun.

Södra Råbylund exploateras vidare och nu bygger Lunds kommuns entreprenör ett gatunät i områdets norra del, mellan Dalbyvägen och Sydöstra vägen. De nya gatorna – Sandstensvägen, Kattguldsgatan, Turmalingatan och Malakitgatan – har fått sina namn utifrån ett mineraltema.

I denna etapp byggs ledningssystem, så kallade byggator samt en gång- och cykeltunnel under Dalbyvägen. Tunneln ska skapa en passage mellan Södra Råbylund och Linero. Byggatorna ger en förutsättning för områdets vidare utbyggnad med bostadshus samt en skola och en idrottshall. En del byggarbeten med skolan och bostäderna har redan påbörjats. Mer information om skolbygget hittar du via länken längs ner på denna sida.

När byggnaderna står färdiga kommer även gatorna och grönområdena att färdigställas.

Så påverkas trafiken

Byggarbetet innebär tunga transporter till och från byggarbetsplatserna. Prästavägen är sedan tidigare avstängd på grund av bygget av skolan. Även den delen av Gamla Dalbyvägen som går förbi byggområdet stängs av för all trafik under byggtiden av säkerhetsskäl. 

Tänk på att det är fler aktörer som är igång med olika byggprojekt i området. Lunds kommun ansvarar enbart för anläggning av gatorna samt skolan. 

Tidplan

Ledningarna, byggatorna och tunneln blir färdigbyggda under hösten 2022.

Entreprenör

Jonab Anläggnings AB

Kontakt

Om du har frågor ring till Lunds kommuns medborgarcenter på 046 - 359 5000 eller skicka mejl till lunds.kommun@lund.se.

Utbyggnadsetapper

Det är den kraftigt markerade etappen som är aktuell för utbyggnad under 2021-2022. Den beggs utifrån två detaljplaner: detaljplan för Stora Råby 33:25 m fl i Lund, Lunds kommun PÄ 01/2016a 1281K-P221 samt en del av detaljplan för Stora Råby 33:15 m fl Lund, Lunds kommun PÄ 03/2016 1281K-P238. 

Södra Råbylund - aktuell byggetapp 2021-2022

Södra Råbylund Etapp I

Området är i stort färdigbyggt och det kommer att finnas cirka 170 radhus och även en för- och grundskola.

Södra Råbylund Etapp II

Här har många redan flyttat in medan andra kvarter snart är klara för inflytt. När området är klart finns här cirka 500 bostäder i radhus och flerbostadshus.

Södra Råbylund Etapp III norr

Detaljplanen innehåller drygt 500 bostäder, de flesta i flerbostadshus men det kommer preliminärt även bli några några parhus. I området planeraras det också för en mindre park. Planen har vunnit laga kraft och området byggs successivt ut med start våren 2021. 

Södra Råbylund Etapp III söder

Området ska få flerbostadshus, radhus, skola, idrottshall, handel och en mindre andel kontor. Totalt beräknas området få 645 nya bostäder.

En skola (F-3) med idrotts- och gymnastikhall placeras i den norra delen av planområdet med närhet till kollektivtrafik och parkstråket som sträcker sig ner mot Råbysjön. Tanken är också att synliggöra dagvatten genom att ersätta den befintliga dagvattenkulverten med ett kanalstråk där merparten av den nya bostäderna planeras vända sig mot kanalen. Det planeras också för handel i området, i närheten av kollektivtrafik. 

Planen har vunnit laga kraft och området kommer att byggas successivt med preliminär start 2022. 

Råbysjön

Visionsbild som visar framtidens Södra Råbylund, snett från ovan

Unikt för området är Råbysjön som är ungefär lika stor som fyra fotbollsplaner. Kajen, den norra delen som vetter mot bostadsområdet har en urban gestaltning med betongkanter, gradänger, konstnärligt utformade bänkar och träd.

I husen som står närmast sjön, planeras det för café eller annan service i bottenvåningen. Stränderna och området runt resten av sjön är betydligt mer naturlika. De smala bostadsgatorna leder fram till bredare gator. De nya gatorna bildar tillsammans med huvudgatan en rutnätsstruktur, med gång- och cykelvägar som orienterar sig längs gatorna mot bostadskvarteren i riktning mot parken och Råbysjön i söder. I ett centralt läge utmed huvudgatan finns ett torg med busshållplats.

En annan kvalitet i området är närheten till grönområden och parker med lekplatser och multiplan. I de inre kvarteren har familjerna ofta tillgång till en egen trädgård. De högre flerfamiljshusen ligger närmast de stora grönområdena i väster och söder. På så sätt blir det lätt för alla att ta sig ut och se grönska genom fönstret. 

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/sodrarabylund