Aktuella detaljplaner Västerbro

Här hittar du kort information om och länkar till alla detaljplaneförslag för utbyggnaden av Västerbro.

Kugghjulet 1 och 5 m.fl

Förslaget till detaljplan omfattar det första större kvarteret i Lunds nya stadsdel Västerbro. Planen föreslår nya bostäder, lokaler för centrumverksamhet och handel, kontor, förskola, äldreboende, ny parkmark och gata. Den föreslår även att ta till vara kulturhistoriskt intressanta byggnadsdelar inom fastigheterna.

Virket 6 och del av 1: Kobjersvägen/Öresundsvägen

Dagens verksamhetskvarter omvandlas till ett bostadskvarter, med cirka 210 bostäder och inslag av verksamhet i bottenplanet. Bostadshusen kan få mellan 4 och 7 våningar och ska ha ett varierat taklandskap. Parkering föreslås i garage under bostadsgården.

Väster 7:1 m fl: Del av Öresundsvägen

Öresundsvägens nuvarande anslutning till Mobiliarondellen stängs. Istället leds Öresundsvägen om med start strax väster om korsningen Bondevägen, för att gå upp till Gustavshemsvägen och mynna ut i den nuvarande korsningen Boställsvägen/Norra Ringen.

 

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/vasterbrodetaljplaner