Skadeståndsanmälan

Enligt skadeståndslagens bestämmelser finns det möjlighet att betala ut ersättning om kommunen eller den entreprenör som anlitats har orsakat en skada genom fel eller försummelse. Här kan du ansöka om ersättning via en e-tjänst för en skada som du menar har orsakats av tekniska förvaltningen i Lunds kommun.

Kommunens och förvaltningens ansvar

För att kommunen ska anses vara skadeståndsskyldig krävs som regel att kommunen genom oaktsamhet, vårdslöshet eller annan försumlighet har orsakat skadan.

Enbart det faktum att en skada inträffar är oftast inte tillräckligt i sig för att kommunen blir skadeståndsskyldig. Det inträffade kan till exempel anses vara en ren olyckshändelse, som du då får stå för själv, helt eller delvis, beroende på om du har försäkring eller inte.

Observera att du alltid i första hand ska nyttja egna försäkringar (till exempel fordonsförsäkring, hem- eller olycksfallsförsäkring mm) innan du riktar ett krav mot kommunen för den uppkomna skadan.

Anmälan kan lämnas för

  • personskada, t ex om du har ramlat omkull och brutit armen, eller
  • egendomsskada, t ex om en gren har blåst ner och skadat din bil, i fall då tekniska förvaltningen vid Lunds kommun är fastighetsägare, dvs. äger aktuell mark eller byggnad, eller ansvarar för gatans eller gångbanans skötsel

Om skadan gäller annan kommunal verksamhet än tekniska förvaltningen, kontakta medborgarcenter på telefon 046-359 50 00 eller lunds.kommun@lund.se för information om vart du ska vända dig.

Oavsett vilken bedömning Lunds kommun gör, får du själv först bekosta ev. reparation eller nyinköp av skadad egendom och därefter ställa krav på ersättning från kommunen.

Gör en skadeanmälan och ansök om ersättning

Anmälan av skada och ansökan om ersättning görs via en e-tjänst:

Anmäl skada och ansök om ersättning

 

Vad händer sedan?

Din anmälan diarieförs och blir därmed en offentlig handling. Vi bekräftar att vi tagit emot din anmälan.

Därefter utreder tekniska förvaltningen vilka förhållanden som gällde på olycksplatsen vid den aktuella tidpunkten. Om andra aktörer, exempelvis entreprenörer, kan ha kännedom om eller kan ha påverkat olyckan så tar vi kontakt med dem för att få klarhet i alla omständigheter. Utredningen kan ta 1-2 månader, beroende på handläggningstiden hos aktörer som måste kontaktas. Vi tar kontakt med dig om vi behöver kompletterande uppgifter.

Förvaltningen skickar därefter ärendet till jurister som gör en bedömning om Lunds kommun är ersättningsskyldig eller inte för det inträffade. Vi återkommer till dig när bedömningen av ansvarsfrågan är klar.

Vi behöver registrera dina personuppgifter för att kunna handlägga ditt ärende. Hanteringen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Dina uppgifter kan i vissa fall komma att lämnas ut till kommunens försäkringsbolag.

Kontakt

E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se

Förvaltningens kansli: 046- 359 52 26

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/skadeanmalan