Översiktsplan – ÖP 2018

De senaste tio åren har Lund vuxit med 14 000 invånare och vi tror att befolkningen kommer att fortsätta att öka. Kommunens mål är att möjliggöra 1 200 nya bostäder per år för att möta bostadsbehovet. Den utbyggnadstakten ger 26 000 nya bostäder fram till 2040.

Översiktsplanen ska tillgodose ett stort behov av nya bostäder och arbetsplatser. Samtidigt ska planen stärka en attraktiv livsmiljö och se till att Lund hushållar med mark och resurser. Förutsättningarna ser olika ut i olika delar av kommunen och hållbar tillväxt handlar även om en jämnare fördelning av tillväxten.

Översiktsplanen i korthet

  • Lunds kommun ska växa med 26 000 bostäder fram till 2040 och plats skapas för ett mångfacetterat näringsliv. Fler bostäder ska byggas genom förtätning än genom nyexploatering på åkermarken.
  • Lund ska bli en grönare kommun där de gröna och blå strukturerna utvecklas. Så möter vi de förväntade klimatförändringarna och samtidigt ökar de rekreativa värdena och den biologiska mångfalden.
  • I Lunds kommun ska tätorterna i första hand växa genom förtätning i kollektivtrafiknära lägen. Så säkerställer vi tillgänglighet och en hållbar utveckling.

Översiktsplanen som webbsida

Ta del av översiktsplanen som en egen webbsida med interaktiva kartor och alla texter.
Webbläsare som fungerar bäst för detta är till exempel Chrome eller Edge. 

Översiktsplanen som PDF

Del 1, Planstrategi, som PDF (23 Mb)

Del 2, Markanvändning och hänsyn, som PDF (22 Mb)

Miljökonsekvens- och hållbarhetsbeskrivning, som PDF (5 Mb)
Bilaga, plansch som i karta visar mark- och vattenanvändning samt planstrategi som PDF (17 Mb)

Vad händer sedan med en översiktsplan?

Arbetet med att genomföra översiktsplanens intentioner går vidare genom så kallade fördjupningar av översiktsplanen, i detaljplanering, i trafikplanering, grönplanering med mera. Översiktsplanen är vägledande för efterföljande beslut.

Ny översiktsplan 2024

I september 2021 beslutade kommunstyrelsen att en ny översiktsplan ska tas fram. Därmed kan arbetet starta och det kommer att ledas från stadsbyggnadskontoret. Tanken är att en ny översiktsplan ska kunna antas 2024. Innan dess blir det samråd och granskning då Lundabor och andra berörda har möjlighet att lämna synpunkter.

År 2021 Planering,kunskapsinsamling, 2022 Förslag arbetas fram, 2023 samråd, granskning och möjlighet till synpunkter 2024 antagande

Prioriterade inriktningar i arbetet med ÖP 2024 är:

  • Lundaborna i centrum
  • Hela Lund ska leva
  • Hållbarhet i fokus
  • Ett starkt näringsliv
  • I takt med omvärlden
  • Kommunal service och ekonomiska konsekvenser

Frågor om översiktsplaneringen?

Kontakta då översiktsplanechef Cecilia Hansson, 046-359 58 05 eller cecilia.hansson@lund.se

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/op