Fördjupningar av översiktsplanen

En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) gör man när man vill utreda ett mer avgränsat område än vad man kan göra i den stora översiktsplanen. I FÖP:en kan man studera en del frågor mer detaljerat.

En fördjupning av översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men den ska på samma sätt som översiktsplanen vara vägledande för kommande detaljplaner.

Processen för att ta fram en fördjupning är samma som för en översiktsplan, bortsett från att den inte aktualiseras. 

Process för att ta fram en översiktsplan

Pågående fördjupningar av översiktsplanen

Gällande fördjupningar av översiktsplanen

Brunnshög

Fördjupningen av översiktsplanen för Brunnshög antogs av kommunfullmäktige den 19 december, 2013.

Fördjupningen av översiktsplan för Brunnshög (PDF, 14 mb)

Om utbyggnaden av Brunnshög på projektets egen webbplats

Lunds stad − "Värna och vinna staden"

Fördjupningen av översiktsplanen för Lunds stad antogs av kommunfullmäktige 2005-10-27 och tar upp åtta olika teman, bland annat kulturarvet och arkitektur och kultur. 

Fördjupning av översiktsplan för Lunds stad, "Värna och vinna staden" (PDF, 4,5 mb)

Skrylle

Fördjupningen av översiktsplanen för Skrylle antogs av kommunfullmäktige den 18 maj, 2006. 

Fördjupning av översiktsplanen för Skrylle med bilagor

Södra Sandby

Fördjupningen antogs av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013.

 Fördjupning av översiktsplanen för Södra Sandby  (PDF, 9,5 mb)

Öresundsvägen - Västerbro

I januari 2018 antog kommunfullmäktige fördjupningen med vissa tillägg. Den tar fasta på översiktsplanens tankar om en framtida blandad stad i delar av västra Lund.

Fördjupning av översiktsplan för Öresundsvägen, antagandehandling(PDF)

Miljökonsekvensbeskrivning för Öreundsvägen(PDF)

Social konsekvensbeskrivning för Öresundsvägen(PDF)

Mer om utvecklingen av Öresundsvägen och Västerbro (webbsida på lund.se)