Källby i sydvästra Lund, en fördjupning av översiktsplanen

I december 2023 står en ny järnvägsstation klar vid Klostergården. Stationen kommer att ha fyra till sex avgångar i timmen och ger människorna som bor och arbetar i området goda möjligheter att nå stora delar av Skåne.

Siluettbild som visar Källby med människor i förgrunden

Källby och sydvästra Lund pekas ut som ett av de viktigaste utbyggnadsområdena i Lunds tätort i den nyligen antagna översiktsplanen. Den nya stationen kommer att bli en central del i områdets utveckling - nya bostäder, service och kontor kommer att byggas i närområdet. Målet är en mer blandad stadsdel som växer fram under längre tid.

Lunds kommun håller just nu på att ta fram en för­djupning av översiktsplanen (FÖP) när det gäller Källby och sydvästra Lund och tittar på frågor som exempelvis vad och var ska vi bygga, vad är viktigt att bevara och vilka kvaliteter som är viktiga att utveckla.

Tidshorisonten är tjugo år framåt, det innebär att det kommer att dröja många år innan det kommer att synas stora förändringar i området. Efter att fördjupningen har beslutats ska till exempel detaljplaner tas fram innan nya hus kan byggas. 

Vanliga frågor och svar om Källby och arbetet med en fördjupad översiktsplan

Mer om Källby, Klostergården och S:t Lars som stadsutvecklingsområde

Inriktningsbeslut gav tydligare ramar

Den 11 mars 2021 fattade byggnadsnämnden ett så kallat inriktningsbeslut, där vissa vägval görs som är värdefulla i det fortsatta arbetet att utveckla förslaget till fördjupning av översiktsplan.

Huvuddiskussionen handlade om den mark som kommunen äger. Nämnden tog ställning till några principiellt viktiga frågor, som att skapa ett avstånd mellan ny bebyggelse och Källby dammar för att gynna Höjeådalen för rekreation.

Nämnden ville även skapa trygga stråk genom koloniträdgårdarna utmed Maskinvägen, både för att man ska kunna röra sig mellan olika delar av stadsdelen och för rekreation. Nämnden valde det alternativ där få kolonier tas i anspråk, men ett tilläggsbeslut öppnar upp för att ytterligare förtätning kan vara möjlig, då ska man i så fall ta hänsyn till befintlig bebyggelse.

Det aktivitetsstråk som löper längs med östra sidan av järnvägen, med bland annat korpplaner, kolonier och friluftsbad, ska fortsätta utvecklas främst för att ge goda förutsättningar för idrotten och ett nytt nationellt idrottscenter, men det kan kompletteras med bostäder och andra funktioner på idrottens villkor.

Byggnadsnämnden bedömer att bästa placeringen för idrottscentrumet är i södra delen av området, nära Källbybadet. Fotbollsplanerna ska om möjligt finnas kvar och fotbollen lyfts generellt fram som en viktig del.

Protokollsutdrag som visar samtliga beslut i ärendet
Samtliga handlingar i byggnadsnämndens ärende (nr 3)

Tidplan för arbetet med planen

Under hösten 2019 var det samråd. Då hade Lunds invånare, föreningar, företag, formella remissinstanser och andra intressenter möjlighet att tycka till om förslaget. 

Sedan dess har synpunkter sammanställts och analyserats för att se hur de kan påverka den fortsatta planeringen. En rad nya, fördjupade utredningar görs också för att komplettera underlaget.

Nästa steg i arbetet är det som kallas granskning av förslaget. Det planeras till hösten 2022, då har Lundabor, fastighetsägare och andra berörda en ny möjlighet att lämna synpunkter.

Anledningen till att processen tar längre tid än vad vi först trodde är bland annat att kommunen vill komma längre i sitt färdigställande av områden som är startade, som Brunnshög och Västerbro. Arbetet påverkas också av tillståndsprocessen för Lunds framtida avloppsrening. Lunds förslag till utbyggnads- och boendeplan (ej beslutad) visar på en utbyggnad av Källby först efter 2030. 

Samrådsunderlag

Samrådshandling, utvecklingsförslag med två olika förtätningsalternativ

Miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning

Vid byggnadsnämndens beslut om samråd valde man också att för det fortsatta arbetet uppmana bland annat till ett extra fokus på och omsorg om de gröna och rekreativa värdena i området och att fördjupa de ekonomiska analyserna.

Protokollsutdrag från byggnadsnämnden den 18 juni 2019 

PM och utredningar som vi hänvisar till 

PM om kulturmiljö

Bullerutredning

PM om natur och friluftsmiljö i Höjeådalen

Naturvärdesinventering av Höjeådalen

Utredning om Källby dammar efter reningsverkets flytt

Frågor? Kontakta Charlotte Hägg Reader, arkitekt, charlotte.haggreader@lund.se eller 046-359 60 95. 

Följ med på en flygtur över Källby!

Filmen visar flygbilder tagna över området Källby i sydvästra Lund, filmade sommaren 2018. 

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/kallby