Frågor och svar om FÖP Källby

Här hittar du vanliga frågor och svar om utvecklingen av Källby i sydvästra Lund.

Varför ska området förändras?

I slutet av 2023 kommer en ny station öppna i området, Station Klostergården, då kommer ännu fler vilja bo och ha företag i området. Samtidigt finns det planer på att Lunds avloppsvatten ska pumpas och tas hand om i Malmö, då blir det också mycket mark ledig där reningsverket finns idag.

Samrådshandlingen för fördjupning av översiktsplanen för Källby beskriver förutsättningar för området och presenterar två förtätningsalternativ som underlag till diskussion om hur vi vill nyttja marken i det nya sammanhanget med ett stationsnära läge och vid Höje å. 

Hur ser tidplanen ut?

Den 18 juni 2019 beslutade byggnadsnämnden om samråd för fördjupningen av översiktsplanen. 

Samrådsperioden var mellan den 26 augusti och den 25 oktober 2019. Då samlade vi in synpunkter från boende, verksamma, fastighetsägare, förvaltningar, myndigheter med flera. Synpunkterna kommer att sammanställas och besvaras i en ”samrådsredogörelse” som används som ett underlag i det fortsatta arbetet. Nästa steg är en utställningshandling och slutligen en antagandehandling som antas av kommunfullmäktige.

Rent allmänt så brukar man i markplanering successivt öka detaljeringsgraden. Man börjar med regional planering och därefter följer översiktsplan för kommunenen som helhet och olika fördjupningar av översiktsplanen (det som nu görs för Källby). Utifrån det arbetet kan man sedan ta fram detaljplaner och slutligen enskilda bygglov – det är alltså en process som sträcker sig över många år.

Hur kan jag påverka?

Under varje steg i planeringsprocessen finns flera möjligheter att lämna synpunkter, det regleras av plan- och bygglagen, och processen ger oss möjlighet att göra ett bättre planeringsarbete. 

Under samrådet har vi arrangerat möten med möjlighet att diskutera och ställa frågor. 

Efter samrådet bearbetas förslaget och sedan kommer de en ny möjlighet att lämna synpunkter på det som kallas utställningshandling.

Själva innehållet i en fördjupning av översiktsplan kan inte överklagas, däremot kan du överklaga om du anser att den inte tagits fram på rätt sätt enligt lag.

Kommer det att byggas där det idag finns kolonilotter? 

I FÖP-arbetet undersöks möjligheten att flytta en del av kolonierna, men det är ett av flera alternativ och det finns inga beslut på att det kommer att bli så. Innan det kan bli aktuellt med en flytt behöver först politiskt beslut på fördjupningen, därefter behöver detaljplanen ändras. Med andra ord ligger en sådan möjlig förändring i så fall många år in i framtiden.

Avtalen med koloniägarna och kommunen gäller idag fram till 2029, anledningen till tidsbegränsade avtal är just att marken kan komma att användas för andra ändamål. Ersättning till befintliga kolonister vid en eventuell flytt styrs av arrendeavtalet. Generellt gäller att när arrenden upphör löser markägaren, det vill säga kommunen, ut arrendatorn enligt regelverket i jordabalken. 

Vad händer med området runt Höje å?

Området runt Höje å är oerhört värdefullt och kommer att värnas i utvecklingen av stadsdelen. Det finns ett beslut om göra området till ett naturreservat och det tar vi självklar med i planeringen.