FÖP Veberöd

Kommunen har tagit fram ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för Veberöd (FÖP). Du kan lämna synpunkter från 3 november - 22 december. Syftet är att förtydliga och vidareutveckla översiktsplanens intentioner för Veberöds framtida utveckling. Förslaget visar hur vi kan utveckla centrum, bevara grönområden och bygga 1200 nya bostäder innan 2040.

Granskningsförslaget

Från den 3 november fram till 22 december kan du lämna synpunker på det framtagna granskningsförslaget. Aktuella handlingar hittar du under i ärendelistan för byggnadsnämnden den 21 oktober.
Byggnadsnämnndens möteshandlingar och protokoll

Inom kort kan du bland annat ta del av handlingar, sammanfattande video och en lista över de största förändringar och utredningar som gjorts inför granskningsförslaget på denna sida. 

Samrådsförslaget

Sammanfattningar

Samrådsförslaget i korthet (folder)

Interaktiva kartor
Vill du ha hjälp att navigera dig i kartorna kan du ringa medborgarcenter på telefonnummer 046-359 50 00.

Videoklipp som beskriver samrådsförslaget med fokus på trafik, natur och friluftsliv samt centrum och näringsliv.

Hela samrådsförslaget

Samrådsförslaget av fördjupningen av översiktsplanen för Veberöd
Miljökonsekvensbeskrivning

Planeringsarbetet utgår från översiktsplanens riktlinjer. 
Mer om vad översiktsplanen säger om Veberöd.

Inkomna yttrande under samrådet, i korthet

Under samrådet kom det in cirka 75 yttranden från bland annat statliga myndigheter, kommuner, våra kommunala nämnder, föreningar och privatpersoner.

Det är några synpunkter och ämnen som återkommer

 • Jordbruksmark och närliggande natur
  Många lyfter förslaget som positivt och det är en samstämmighet i att prioritera naturen och fokusera på förtätning. Det har inkommit flera förslag på hur den närliggande naturen kan utvecklas och värnas där till exempel Idala strövområde ofta nämns.
 • Simrishamnsbanan
  Spårreservatet berör flera och åsikterna är delade. Flera boenden uttrycker sig positivt kring att reservatet bebyggs, men det är också flera som påpekar att de är negativt inställda och ser Simrihamnsbanan som en förutsättning för att lösa trafiksituationen.  Några föreslår att den ska dras utanför byn. Myndigheterna är mer försiktiga i sin yttranden och det märks tydligt att det är en ny utvecklingsriktning.
 • Serviceutbudet
  Många påpekar vikten av att centrumutvecklingen prioriteras.
 • Cykelkopplingar
  Fler och säkrare cykelvägar välkomnas, både inom orten och ut till närliggande byar.
 • Pendlarparkeringar
  Flera menar att pendlarparkeringar är en förutsättning för att kunna resa mer hållbart.
 • Busshållplatserna
  De flesta är nöjda med förslaget men placeringen av de centrala hållplatserna berör mest och där skiljer sig åsikterna åt.
 • Direktbuss till Lund
  Flera menar att det är viktigt att det tar kortare tid att pendla än det gör idag.

Om barnen får bestämma

Under samrådet har skolklasser i Veberöd gjort olika uppgifter kopplade till förslaget.
Några av de synpunkter som kom fram under processen:

 • Fler och säkra cykelvägar
  En kant till bilvägen som ett extra skydd eller broar och staket.
 • Vi vill kunna leka vid Svaleboskolan
  Det är osäkert och mycket bilar. Bilarna bör flyga så vi kan leka
 • Trafikljus med längre tid för grönt.
  Ordna en ny knapp för större grupper så att alla hinner över gatan.
 • Nära till mataffären
  Affären måste ligga nära så man slipper ta bilen.
 • Naturen är bra plats för lek.
  Träd att klättra i, gräs att leka på och vatten att håva i. Raka vägar är bra för att hitta och slingriga för att ha kul.

Videoklipp som beskriver förslaget

 

Illustration av kända byggnader och element från Veberöd med människor i förgrundenmed igenkännings

Veberöds kulturskatter

Kommunen har inventerat Veberöds kulturmiljöer tillsammans med en grupp från Veberöd. Syftet med inventeringen är att uppmärksamma bebyggelse, trädgårdar och gatumiljöer med kulturvärden. Inventeringen resulterade i ett bevaringsprogram som används som underlag vid planeringen av Veberöds utbyggnad och säkerhetsställer kulturvärdena.

Mer om kommunens kulturmiljö och bevaringsprogram. 

Fokus Veberöd

Fokus Veberöd var ett ortsutvecklingsprojekt som pågick 2014–2016. Syftet med Fokus Veberöd var att ge boende i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och planeringen av orten. Delar av dialogaktiviteterna som genomfördes är underlag till det pågående arbetet med den fördjupade översiktsplanen. 

Läs mer om Fokus Veberöd

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/fopveberod