Process och dialog

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan började redan 2016. Under processens olika skeden var Lunds medborgare och en rad andra intressenter delaktiga med sin kunskap och med synpunkter.

Future City Game - en kreativ idéverkstad

Över hundra medborgare anmälde sitt intresse att vara med och spela Future City Game den 27-28 augusti, 2016. Av dessa valdes trettio ut, med tanken att ha en så god blandning av människor som möjligt.

De fem lagen tog till en början fram ett 50-tal idéer som sedan smalnades av till en idé per lag. De fem förslag som slutligen presenterades var:

  • En Kulturoas (vinnare)
  • Crowdfunding, för idéernas stad
  • Ett virtuellt Lund, för att göra Lund mer digitalt tillgängligt
  • Ett Multihus för kulturellt utbyte
  • Idébanken "Fousing"

Future City Game var en kreativ workshop, utformad som en lagtävling. Metoden är framtagen av British Council och har använts ett hundratal gånger, varav ett tiotal i Sverige. I Lund blev resultatet ett av många underlag till översiktsplanen.

Personer som sitter runt bord och jobbar

Tematiska PM

Som förarbeten till översiktsplanen togs sjutton tematiska PM fram. I det arbetet involverades andra förvaltningar inom kommunen, byggaktörer, företagare, med flera. Tanken var att samlar kunskap och väcka angelägna stadsplaneringsfrågor inom flera olika områden.

Här finns alla PM

Utställning och träffar

Formellt har det varit två skeden där berörda och allmänheten kunnat lämna in skriftliga synpunkter på förslaget, under samråd och utställning.

I oktober 2017, i ett tält på Stortorget i Lund, presenterades samrådsförslaget. Tältet var öppet under närmare två veckor och på plats fanns arkitekter och förtroendevalda som kunde förklara, diskutera och ta emot synpunkter. En mindre utställning, med drop-in-tillfälle fanns också på flera av stadsdelsbiblioteken och på Nova köpcentrum.

En sammanfattning av de synpunkter som kom i och hur vi har tagit hänsyn till dem finns isamrådsredogörelsen.

Utställningsförslaget presenterades i foajén på kommunhuset Kristallen och på biblioteken i Södra Sandby, Dalby, Genarp och Veberöd under maj och juni 2018. Arkitekter och förtroendevalda fanns på plats för att förklara och diskutera vid ett antal tillfällen.

En sammanfattning av de synpunkter som kom in och hur vi har tagit hänsyn till dem finns i utställningsutlåtandet.

Seminarier, föredrag, chattar

Täthet och hållbarhet har diskuterats utifrån ett översiktsplanperspektiv på ett antal seminarium, arrangerade av Lunds kommun. Utöver det har främst samrådsförslaget presenterats i en rad olika forum där det har varit en annan arrangör, ibland med en bred inbjudan, i andra fall för en mer sluten grupp.

Samrådsförslaget har även diskuterats i en chatt som arrangerades och modererades av tidningen Sydsvenskan.