Tidigare översiktsplan - ÖP 2010

Lunds förra översiktsplan, ÖP 2010, antogs av kommunfullmäktige 2010. Den gällde fram tills en ny översiktsplan vann laga kraft 2020.

Planen visar grunddragen i användningen av mark- och vattenområden och i bebyggelseutvecklingen och hur riksintressen ska tillgodoses enligt miljöbalken. 

I juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att aktualitetsförklara ÖP 2010. 

Frågor om översiktsplaneringen?

Kontakta då översiktsplanechef Cecilia Hansson, 046-359 58 05 eller cecilia.hansson@lund.se