Grafisk mönster stadsbild

Utbyggnads- och boendestrategi 2025

Utbyggnads- och boendestrategin som antogs 2016 berättar om kommunens bostadspolitiska mål. Under 2021 pågår arbete med en revidering som ersätter strategin med tre separata delar: bostadspolitiskt program, markpolicy och utbyggnadsstrategi. Dessa dokument är ännu inte antagna.

I utbyggnads- och boendestrategin utvecklas det strategiska förhållningssättet som gäller för den framtida utbyggnaden av staden och tätorterna. Strategin ska bidra till att effektivisera och kraftsamla kommunens resurser till prioriterade utbyggnadsområden. Den långsiktiga strategin kompletteras av projektlistor som anger planerat byggande för de närmaste 3-4 åren.

Strategin tillsammans med bilaga 1 antogs av kommunfullmäktige den 29 september 2016.

Strategin kompletteras av dokumentation kring planerade och påbörjade bostadsprojekt i Lunds kommun. Den senaste versionen antogs 25 augusti 2021:

Bostadsprojektlista med bostadsprognoser för 2022-2024 med utblick mot 2026.

Utbyggnadsstrategin i korthet:

FÖRTÄTA

  • längs högklassiga kollektivtrafiklägen
  • på redan ianspråktagen mark, till exempel parkeringar
  • nära redan befintlig service

...för både klimatet och bostadsefterfrågan.

FOKUSERA

  • utbyggnad och planering till högklassigakollektivtrafiklägen

  • på orternas och stadsdelarnas attraktivitet genomförtätning och vitalisering av centrummiljöer

...för hållbarhet och attraktivitet i hela kommunen.

BYGG FÄRDIGT

  • de områden som redan påbörjats
  • och begränsa antal projekt

...för att dra nytta av gjorda investeringar och görapåbörjade områden attraktiva.

Det är tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret som gemensamt har tagit fram utbyggnads- och boendestrategin.

Frågor? Besvaras av exploateringsingenjör Lena Bengtsson, lena.bengtsson@lund.se.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/utbyggnadsstrategi