Parkering, vanliga frågor

Ett urval av frågor kan du läsa nedan.

Hur felanmäler jag en trasig biljettautomat?

Om biljettautomaten inte fungerar ska du ringa LKP AB på telefon 046 - 35 59 23.

Vad innebär områdesreglerad parkering?

Skylt, parkeringsförbud

En områdestavla som du ser ovan gäller för ett större område. Alla gator inom området är inte skyltade. Tavlan sitter i början på området och gäller fram till dess att du ser en slutskylt på den. Områdestavlan kan visa parkeringsförbud eller begränsad tid för tillåten parkering:

Skylt, områdesparkering, tid

Det är ditt ansvar att ta reda på vad som gäller för området där du befinner dig, även om det inte finns en tavla på just den gatan.

Vad innebär 24-timmars regeln?

Skylt, P-plats

Skylten betyder att parkering är tillåten under högst 24 timmar i följd på vardagar. Ibland kombineras den med en tilläggsskylt som anger annan tidsbegränsning. Saknas tilläggskylt gäller alltid högst 24 timmar.

24-timmarsregeln gäller på vardagar. Under lördag, söndag och helgdag finns inte denna tidsbegränsning. Observera att även där det inte finns någon skylt eller områdestavla gäller 24-timmarsregeln.

Vad innebär gatumark och tomtmark när jag parkerar?

Kommunens gator och torg kallas gatumark. När du parkerar på gatumark kallas det ibland kantstensparkering. Torg kan också vara gatumark, som till exempel Mårtenstorget, där parkering är tillåten under vissa tider. Med tomtmark menas privat fastighetsmark eller parkeringsanläggning.

Gatumark respektive tomtmark regleras av två olika lagstiftningar – gatumark av offentligrättslig och tomtmark av civilrättslig lagstiftning. Därför får du en parkeringsanmärkning om du har felparkerat på gatumark och en kontrollavgift om du har parkerat på tomtmark.

Vad betyder skylten "Laddplats"?

Parkering för elbilSkylten "Laddplats" under en P-skylt markerar att endast fordon som laddas med el får parkera här. På gatumark i Lunds kommun finns i dagsläget enbart fyra elparkeringsplatser, samtliga på Mårtenstorget. Det är entimmesparkering och en ordinarie parkeringsavgift som gäller på Lunds kommuns elparkeringsplatser.


Hur överklagar jag en felparkeringsavgift?

  • Felparkeringsavgifterna ligger på 800 kronor, 600 kronor respektive 400 kronor beroende på hur pass allvarliga parkeringsförseelsen är. 800 kronor gäller för de grövsta förseelserna. Avgiften bestäms av kommunfullmäktige.
  • Felparkeringsavgiften ska betalas inom åtta dagar från utfärdandet. Ärendenummer/OCR-nummer står på framsidan och måste anges vid betalning. Avgiften måste betalas även om du planerar att överklaga anmärkningen. Du är skyldig att betala felparkeringsavgiften inom angiven tid även om du tycker den är felaktig. Du kan överklaga anmärkningen efter att betalning gjorts.
  • Om inte avgiften betalas efter en påminnelse kommer den att höjas. Om felparkeringsavgiften ändå inte betalas, kommer ärendet att överlämnas till kronofogden för indrivning.
  • Du kan bestrida din parkeringsanmärkning till polisen inom 6 månader efter det att du betalat, kommunen hanterar inte bestridanden. Du hittar information om vilken polismyndighet som är aktuell på parkeringsanmärkningen. 

Jag har tappat bort min p-bot/anmärkning, hur gör jag?

Kommunen kan inte ta fram en kopia, men du kan kontakta Transportstyrelsen. Du kan också vänta tills du får en första betalningspåminnelse, som är utan extra avgift.

När kan kommunen flytta ett fordon?

  • Om fordonet hindrar trafiken eller utgör fara
  • Om fordonet hindrar snöröjning och renhållning
  • Om fordonet stått parkerat länge på samma plats
  • Om fordonet klassas som fordonsvrak

Den som äger fordonet betalar alla flyttningskostnader.

Jag ska flytta och behöver parkera på en plats där det annars inte är tillåtet - hur gör jag?

Du kan ansöka om ett tillfälligt tillstånd för din flyttbil genom att i god tid anmäla vilken tid och plats det gäller till tekniska.forvaltningen@lund.se. Om anmälan gjorts i god tid gäller detta som tillstånd.

Vad gör trafikvakten?

En del av trafikvaktens/parkeringsvaktens arbetsuppgifter innebär att:

Öka trafiksäkerheten genom att på ett förebyggande sätt förhindra att fordon parkeras trafikfarligt. Öka framkomligheten för oskyddade trafikanter. Förhindra missbruk av parkering på plats avsedd för rörelsehindrade individer. Se till så att väghållningsfordon och uttryckningsfordon kan ta sig fram utan problem. På ett effektivt sätt övervaka och omhänderta långtidsuppställda fordon.

Parkeringsvakten arbetar också som turistambassadör för vår stad. I Lund har parkeringsvakterna även hand om torgförsäljningen, det vill säga anvisningen av torgplats, information om gällande regler och inkasserande av avgift för hyrd ruta.

För att kunna arbeta som parkeringsvakt på gatumark måste man ha genomgått en godkänd lagstadgad utbildning inom Kommunal Parkeringsövervakning. Parkeringsvakten har både lagar och förordningar att rätta sig efter.

Var ska besökare parkera i vårt nybyggda område?

Enligt plan- och bygglagen är det fastighetsägaren som bär ansvaret för att anordna parkering för sin fastighet. Kommunen har ingen skyldighet att ordna parkering, däremot har kommunen ett övergripande ansvar för parkeringsplaneringen och ska ange vilket parkeringsefterfrågan fastighetsägarna ska tillgodose. Det finns många aspekter att ta hänsyn till. Det handlar både om hur man utnyttjar marken på bästa sätt, om att uppmuntra hållbart resande för att nå klimatmålen, och hur miljön i närområdet påverkas. Vid nybyggnation av bostäder, kontor och handel finns en parkeringsnorm som styr hur parkeringen ska lösas. Kommunens byggnadsnämnd ansvarar för parkeringsnormen.

Efterfrågan på bilparkering kan se olika ut beroende på var man bor, i vilken typ av bostad och hur långt man har till olika former av kollektivtrafik. Till exempel är normen för nybyggda småhus att två bilar ska kunna parkera på tomten, varav en plats bör kunna nyttjas av besökare. Läs mer om kommunens parkeringsnorm som hämtas här.

Relaterad information