Övergivna fordon, skrotbilar

Ett fordon som är felaktigt uppställt och stör ordning och säkerhet i trafiken och miljön får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av Trafikverket, Polismyndigheten eller kommunen. Kungörelser om flyttade fordon kan begäras ut i receptionen på Kristallen, Brotorget 1. Anmälan om övergivna fordon görs till LKP AB som också ansvarar för eventuell bortforsling från allmän mark.

Kommunen kan via LKP AB flytta fordon med stöd av lagen flyttning av fordon (LFF 1982:129), förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (FFF 1982:189) och miljöbalken. Hanteringen kan ta olika lång tid beroende på om fordonet står på allmän eller privat mark, och för att kontakter ska kunna tas med till exempel ägare, polis och försäkringsbolag.

Kommunen/LKP AB ansvarar för bortforsling av fordon på allmän mark, men kan även flytta fordon från privat mark om markägaren begär detta. Trafikverket ansvarar för fordon längs de statliga vägarna, och anmälan görs då via Polisen på 114 14.

Kostnader och ersättning

Vid flyttning av fordon gäller grundprincipen att ägaren av det flyttade fordonet är skyldig att ersätta de faktiska kostnaderna för flyttningen och de övriga kostnader som flyttningen medför. Vid flyttning av fordon från privat mark fakturerar kommunen markägaren, som i sin tur söker ersättning från fordonsägaren.

Miljöfara och risker

Det är inte bara fult när fordonsvrak står och skräpar. Det kan också innebära miljörisker och bilvraken, som lockar barn, kan utgöra farliga lekplatser.Det är dessutom ett miljöbrott, straffbart med böter eller fängelse, att överge sin bil eller att förvara den på ett sätt som strider mot lagstiftningen i miljöbalken.

Om Du upptäcker fordon som är uppenbart felparkerade, farligt placerade eller som är fordonsvrak ("fordon som anses övergivet och som uppenbarligen har ringa eller intet värde") så kan du detta anmäla till info@lkpab.se.

Hantering av personuppgifter vid ansökan om fordonsflytt

Fordon kan flyttas med hänvisning till de lagar som nämns ovan. Vid ansökan om flytt av fordon från privat fastighetsmark hanteras personuppgifter enligt GDPR. Läs mer om kommunens hantering av personuppgifter nedan.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/fordonsflytt