Stadens skötsel året runt

Kommunen arbetar året runt med att sköta staden.

Underhåll - ett delat ansvar

Bakom en fungerande kommun ligger ett ständigt arbete med sköta de allmänna ytorna.  Privata fastighetsägare, stora som små, ansvarar för att sköta sin egen gångbana och för att se till att träd och buskar inte växer ut över tomtgränsen.

detaljbild uppsopning av vintergrus

Visste du att...?

 • Kommunens omkring 15 000 dagvattenbrunnar töms vart 3:e år, en del oftare. Men det kan fortfarande bli stopp i en brunn, till exempel om det lagts ut extra mycket grus en kall vinter.
 • Papperskorgar drar till sig fåglar oavsett hur ofta de töms och fåglarna har lärt sig hur de ska komma åt avfallet trots till exempel kedjor. Papperskorgar med lucka är bästa sättet att stänga ute fåglarna, men har tyvärr även visat sig vara lite svårare för människor att öppna.
 • Klotter som bedöms som kränkande tas bort inom 24 timmar efter anmälan från kommunens mark och anläggningar. Övrigt klotter tas oftast bort i samband med ordinarie underhåll.

Mycket av kommunens skötsel pågår året runt, som till exempel renhållning, tömning av papperskorgar och klottersanering, medan andra uppgifter är mer säsongsbetonade.  Några exempel på vad som görs under året:

Vår

 • Vintergruset sopas upp och arbetet ska vara klart i maj. I tätorterna kommer först en stor sandupptagare som tar grovt grus mitt i gatan, därefter kommer en sopmaskin som tar den finare sanden och kanterna. Gruset återanvänds som till exempel fyllnadsmassor vid gatuarbeten. 
 • Reparation av så kallade potthål som bildats på vägar och cykelbanor under vintern.
 • Beskärning av växtlighet för sikt och framkomlighet.
 • Fontänerna städas för att kunna starta upp omkring slutet av april.
 • Vårstädning i parker och grönområden och längs med bil-och cykelvägar mars-maj.

Sommar

 • Gräsklippning, ogräsbekämning, beskärning av häckar.
  Läs mer om skötsel av grönytor
 • Gator och gång-och cykelvägar asfalteras om efter en plan som tagits fram under våren. 
 • Linjemålning
 • Sommarstädning i Lunds centrum

Höst

 • Säkerhetsbesiktning av lekplatser, ett komplement till kvartalskontroller 
  Läs mer om lekplatser
 • Lövsopning. Fastighetsägare ansvarar för gångbana längs sin fastighet.

Vinter

 • Snöröjning och halkbekämpning. Både gator och gång-och cykelvägar sköts efter en beslutad prioriteringsmodell som i huvudsak innebär att stråk som används av många tas om hand först. Fastighetsägare sköter gångbanan längs sin fastighet.
  Läs mer om snö och halka
 • Vinterbeskärning i parker och grönområden görs enligt en plan som tagits fram tidigare under hösten. Vintern är en bra tid då de flesta träd och växter befinner sig i vila och tar mindre skada av beskärningen. 
  Läs mer om beskärning och gallring

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/drift