Fastighetsägarens ansvar

Trottoar eller gångbana längs en privat fastighet är oftast kommunal gatumark. Kommunen ansvarar för gångbanans beläggningen, medan fastighetsägaren ansvarar för åtgärder vid snö och halka.

Som fastighetsägare ansvarar du för att:

  • Gångbanan längs med din fastighet skottas och saltas/sandas så snabbt som möjligt. Om trottoar saknas ska du röja 1 m ut från fastigheten. OBS! Du ansvarar för gångbanan även om det finns kommunal grönyta mellan fastighet och gångbana.
  • Farliga istappar från fastighetens tas bort. Avspärrning får bara göras tillfälligt.
  • Snöras från tak förhindras genom att du skottar på taket vid behov.
  • Galler till rännstensbrunn hålls fritt från snö och is.

Fastighetsägare som inte tar bort farliga istappar kan dömas till böter. Vid olycka kan den som varit försumlig när det gäller snö och halka bli skyldig att betala skadestånd.

Om du inte kan sköta fastighetens gångbana själv, kontakta Lunds Renhållningsverk - eller annan entreprenör - för hjälp.

Kommunens tekniska förvaltningskötergångbanor som gränsar mot allmän platsmark. Gångbana som tillhörkommunala fastigheter som skolor, äldreboende, fritidsgårdar etc., sköts av Lundafastigheter,en del av kommunens serviceförvaltning.

Plogbilen lägger upp snövallar utanför min fastighet

En vanlig fråga under vintern handlar om varför snöplogen lägger upp en snövall utanför fastighetens nyskottade utfart:

- Jag hade ju skottat i morse så att sopbilen skulle kunna komma fram. När jag kom hem låg en stor snövall framför uppfarten och sopkärlet var inte tömt. Varför blir det så här?

Sopkärlet kan inte dras över snövallen, det blir för tungt för chauffören som tar hand om ca 250 kärl om dagen. Drömscenariot är ju att först kommer plogbilen, sen röjs gångbanan och sist röjs uppfarten. Men beroende på hur mycket snö det handlar om så är plogbilen på morgonen fullt upptagen att ploga där viktiga samhällsfunktioner finns t.ex. bussvägar och gator i centrum. Som alltid gäller det vad som behöver göras först, vad som kan göras senare och var människor rör sig mest.

Vid återkommande problem med snövallar utanför vissa utsatta fastigheter kan vi ibland hitta alternativ tillsammans med entreprenören, men det är inte alltid detta går att lösa.

Kommunala fastighetsägare

Kommunen är fastighetsägare via serviceförvaltningen/Lundafastigheter som därmed ansvarar för gångbanor vid skolor, idrottshallar och liknande anläggningar.

LKF, Lunds kommunala fastighetsbolag, sköter på samma sätt gångbanorna vid sina egna fastigheter.

All snö kan inte tas bort

Kommunen transporterar bort snö om trafiksäkerhet eller framkomlighet äventyras väsentligt men vi undviker onödiga och kostsamma transporter som är skadliga för miljön.

Vi skottar för hand eller med mindre maskiner vid övergångsställen i centrum och vid busshållplatser med många resande. Det här arbetet tar tid. Alla platserna kan inte vara färdiga samtidigt och det kan ta längre tid på helger eller vid plötsliga snöfall.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/fastighetsagare_vinter