Frågor och svar, snö och halka

Svar på vanliga frågor om snöröjning och halkbekämpning. Längst ner hittar du även kontaktuppgifter.

1. När det är riktigt mycket snö: varför görs inte mer för att röja undan snön ?

Svar: Vi som arbetar på kommunen ska använda de skattemedel som avsatts för ändamålet på bästa sätt med hänsyn till trafiksäkerhet, framkomlighet och miljömål. Vinterväghållningen är avpassad till normalår. Att anpassa resurser och organisation är svårt att göra när man inte känner till hur de kommande vintrarna kommer att se ut. Vissa år har vi därför överkapacitet, andra underkapacitet. Ett exempel: under den snörika vintern 2010/2011 hade vi tillgång till 65 snöröjningsfordon av olika storlek. De värsta dagarna hade vi gärna haft fler, men vid så mycket snö handlar det inte om att spara pengar utan om att hitta tillräckligt många maskiner med plog som är tillgängliga i närområdet.

2. Vad är nytt för i år?

Det ska bli enklare att cykla längs de stora cykelstråken där flest cyklar. Vi ska också bli bättre på att snöröja på de smågator som ingår i cykelstråket. Vi försöker dessutom informera mer om fastighetsägarens ansvar och om de prioriteringar vi som kommun måste göra.

3. Varför plogas eller saltas inte cykelbanan/gatan där jag bor?

Svar: Gång- och cykelbanor samt gator snöröjs och halkbekämpas efter ett prioriteringssystem. Generellt prioriteras huvudgator, framkomlighet för räddningsfordon och busstrafik, gator som ansluter till Trafikverkets vägar och centrum före utkanterna. Större cykelstråk prioriteras på samma sätt. Eftersom huvudgator och större cykelstråk ska hållas öppna händer det ibland att vi måste börja om med de högre prioriterade gator/cykelbanor utan att ha hunnit till lokal- och villagator/andra cykelbanor.

4. Jag färdas varje dag över kommungränserna. Varför tycks gator och gång- och cykelvägar i min hemkommun renare från snö och halka än i Lund? Varför saltas det inte mer när folk riskerar att skada sig?

Svar: Geografiskt sett står de olika skånekommunerna inför samma utmaningar vid hård vinter. Däremot råder olika politiskt beslutade policys i olika kommuner. Vi har möjlighet att använda oss av förebyggande halkbekämpning på cykelbanor och gator med högsta prioritet, dvs prioritet 1.

5. Det är inte bra för miljön med halkbekämpning med salt - varför kan man inte använda endast sand?

Svar: Även sand innehåller salt eftersom en viss mängd salt behövs för att sanden inte ska klumpa ihop sig. Salt ska användas med förstånd och så lite som möjligt. Den saltning som görs ska göras klokt. Detta innebär att vi ska salta där det behövs för att höja trafiksäkerheten men på rätt sätt. Vintervädret i Lund består mycket av så kallad svart halka där is fryser på asfalten utan att det syns för trafikanten. Lunds kommun jobbar för att man ska kunna använda sig av cykeln hela året även under vintern.

Den saltning som görs ska successivt styras över till saltlösning samt befuktat salt, användningen av torr salt ska minskas. Fördelar med saltlösning och befuktat salt är att de innehåller mindre mängder salt jämfört med torr salt. Detta beror på att saltet i saltlösningen samt befuktat salt stannar kvar på vägbanan i större utsträckning än torrt salt samt att smältningsprocessen påbörjas snabbare. Faktiskt är det så att saltlösning inte innehåller mer salt än sandning.

6. Vägar som uppges vara sandade ser inte ut att vara det?

Svar: I Lund använder vi en typ av sand som är tillverkat av stenkross - kvartsit. Åssand, det vill säga den bruna sand vi är vana vid, är en ändlig tillgång och används därför sparsamt. Kvartsiten är oftast vit, varför den inte alltid syns mot snö.

7. Trottoaren utanför mitt hus/affären etc., är varken skottad eller sandad, vem har ansvaret för att det blir gjort?

Svar: Det är alltid fastighetsägarens ansvar att snöröja och halkbekämpa på gångbanan.

8. Jag kan inte själv skotta/halkbekämpa utanför min fastighet men måste kunna ta mig ut. Hur ska jag göra?

Svar: I det fall man som fastighetsägare inte kan sköta sin fastighet själv kan man kontakta Lunds Renhållningsverk för hjälp.

9. Jag är rörelsehindrad och har ett parkeringstillstånd. Kan jag vara säker på att de utmärkta parkeringsplatserna för rörelsehindrade är skottade och framkomliga, även när jag kommer ur bilen? Vart vänder jag mig annars?

Svar: Säker kan man inte vara. Ofta finns parkeringsplatser för funktionshindrade i anslutning till övriga parkeringsplatser och röjs samtidigt. Däremot skall entreprenören även röja ramper mm så att det är möjligt att komma till och från parkeringsplatsen. Är det omöjligt eller för svårt för dig kontaktar du ansvarig organisation på samma sätt som vid övriga synpunkter/klagomål. Se nedan för kontaktlista.

10. Snövallarna växer sig höga, hur ska jag som t ex kommer med barnvagn/har svårt att gå komma över gatan?

Svar: Röjning av övergångställe sker enligt en prioriteringslista. Där prioriteras huvudgångstråken och sedan arbetar man sig neråt i listan. Att röja övergångställe är tidskrävande då det krävs handkraft för att få ett bra resultat.


11. Varför får snön ligga kvar, om den forslas bort blir det ju mer plats på gatorna?

Svar: Att köra bort snö är tidsödande och kostsamt. Dessutom är transporterna skadliga för miljön. Köra bort snö görs enbart där vi bedömer att trafiksäkerheten äventyras väsentligt. Även framkomligheten för kollektivtrafiken prioriteras.


12. Jag hade ju skottat i morse så att sopbilen skulle kunna komma fram. När jag kom hem låg en stor snövall framför uppfarten och sopkärlet var inte tömt. Varför blir det så här?

Svar: Kärlet kan inte dras över snövallen, det blir för tungt för chauffören som tar hand om ca 250 kärl om dagen. Drömscenariot är ju att först kommer plogbilen, sen röjs gångbanan och sist röjs uppfarten. Då skulle kärlet kunna vara tömt.

Men beroende på hur mycket snö det handlar om så är plogbilen på morgonen fullt upptagen att ploga där viktiga samhällsfunktioner finns t.ex. bussvägar och gator i centrum. Som alltid gäller det vad som behöver göras först, vad som kan göras senare och var människor rör sig mest.

13. Vem tar hand om vad? Vart ska jag vända mig till om jag har frågor eller synpunkter gällande om snöröjning och halka?
Svar:

  • Det kommunala vägnätet, huvudgator, torg och lokalgator, cykelbanor, parker, parkeringsplatser och grönområden sköts på uppdrag av kommunens tekniska förvaltning: www.lund.se/felanmalan, app eller Medborgarcenter 046- 359 50 00.
  • Landsvägsnätet sköts av statliga Trafikverket, se www.trafikverket.se
  • Gångbanor/trottoarer längs med privat mark sköts av fastighetsägaren.
  • Gångbanor/trottoarer utanför LKFs hyreslägenheter sköts av LKF. Felanmälan på telefon 046-12 49 55 eller e-post till områdesansvarig.
  • Gångbanor/trottoarer utanför kommunens egna verksamhetslokaler såsom till exempel skolor, idrottsanläggningar och äldreboenden sköts av Lundafastigheter som nås via kundtjänst på telefon 046-35 51 08.
  • Parkeringshus sköts LKP AB som nås på telefon 046-35 59 23.
  • Parkeringen på Mårtenstorget sköts på beställning av tekniska förvaltningen via www.lund.se/felanmalan eller Medborgarcenter 046- 359 50 00.
  • Privata parkeringsplatser och parkeringshus sköts av respektive privat ägare, se kontaktinformation på biljettautomaten.

Samtliga telefonnummer ovan gäller vardagar under kontorstid.