Sand eller salt på vägbanorna?

Vi använder huvudsakligen sand men vid vissa tillfällen, och på vissa platser, används även salt.

  • Sandfungerar bra på packad snö och is på lågtrafikerade gator och cykelstråk. Sandning fungerar dåligt på vägar/gator med hög trafik och höga hastigheter eftersom sanden inte ligger kvar på vägbanan utan flyttas av fordonen. Sand fungerar dåligt vid frosthalka och framförallt vid underkylt regn. I den sand som används finns en mindre mängd salt inblandad för att sanden inte ska klumpa ihop sig.
  • Saltfungerar bra vid ishalka, vilket är en av den mest vanligaste förekommande vädersituationen i Lund under vintern, samt vid underkylt regn. Förebyggande halkbekämpning i form av saltning utförs vid behov på gator, vägar och gång-och cykelbanor med prioritet 1 (se karta). Förebyggande saltning är det mest effektiva sätt att använda vägsalt och genomförs för att säkerställa trafiksäkerheten speciellt med tanke på oskyddade trafikanter.

Salt används med försiktighet

Vi använder så lite torrt salt möjligt av miljöskäl. Salt i form avsaltlösning/saltlake eller befuktat salt är bättre. Det befuktade saltet eller saltlösningen hindrar is från att bildas på vägbanan (frosthalka) och snö från att frysa fast på den. Med hjälp av väderprognoser kan man se var halkan kommer att uppstå och kan salta som en förebyggande åtgärd.

Eftersom salt kan påverka växtligheten,men även förkorta livslängden på betongkonstruktioner och gatuutrustning, används det i begränsad omfattning. Av den anledningen använder vi mycket sällan salt på gång-och cykelbanor i parker, men vi är även extra försiktiga nära trädplanteringar och på smala gator i stadsmiljö.

Varför är sanden inte brun?

Vanlig brun sand, naturgrus, är en ändlig resurs som inte används. Istället använder vi kvartsit, en vit stenkross som liknar salt. På gång- och cykelbanor används krossat grus som trumlats för att minimera risken för punkteringar.
Lunds kommun tillhandahåller eller säljer inte sand eller salt.