Rökförbud på allmänna platser

Lagen om rökförbud på allmänna platser infördes 2019. Lagen innebär bland annat att det är förbjudet att röka på allmänna platser som till exempel uteserveringar, lekplatser, busskurer och perronger.

Rökförbudet gäller även utanför lokaler som allmänheten har tillgång till, som till exempel butiker, biografer, bibliotek och vårdcentraler. Sedan tidigare är det förbjudet att röka på mark som tillhör förskolor och skolor.

 1. Vad är syftet med lagen?
  Tobakslagen ger personer som inte röker rätt till rökfria miljöer. Lagen syftar också till att hindra eller fördröja att barn och ungdomar börjar röka, och till att minska risken för tobakröksrelaterade sjukdomar. Den nya tobakslagen innebär att det rökförbud som sedan tidigare gäller allmänna inomhusmiljöer utökas till vissa allmänna platser utomhus. En rökfri utemiljö minskar också utsläpp i naturen av miljöfarliga ämnen från cigarettfimpar som slängs på marken.
 2. Gäller rökförbudet även e-cigaretter?
  Rökförbudet omfattar flera produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, t.ex. så kallade rökstenar (vattenpipa). Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.
 3. Hur långt från uteserveringen eller från verksamhetens entré måste man gå för att röka ?
  Det finns inget bestämt avstånd angivet i lagen, men det ska vara möjligt för till exempel allergiker att ta sig in i och ut ur en lokal eller ett utrymme där det råder rökförbud utan att exponeras för tobaksrök. Du ska följa de riktlinjer om avstånd som uteserveringen eller lokalens ägare ger.
 4. Vem städar upp fimpar efter rökare som lämnar uteserveringen, butikens entré eller skolgården för att röka på annan plats? 
  Fastighetsägare eller verksamhetsutövare ansvarar för att hålla rent utanför sin entré, men också på gångbana eller gångutrymme som löper längs fastigheten. Allmänna platser som till exempel gator, torg och gång-och cykelbanor, städas av kommunen.  Problem med fimpar eller annan nedskräpning på allmän plats rapporteras till vår felanmälan eller via appen Felanmälan Lunds kommun.
  Gör en felanmälan
 5. Kommer kommunen att sätta ut fler fimpkoppar för att minska risken för fler fimpar på marken om rökarna lämnar uteserveringen eller går en bit bort från entrén till den lokal som har rökförbud? 
  Vi följer införandet av den nya lagen och gör löpande bedömning av eventuella behov. Vår förhoppning är att de nya begränsningarna efter en övergångsperiod ska bli lika naturligt för rökare och verksamhetsutövare som när rökförbudet infördes inomhus.
 6. Vem ansvarar för att rökförbudet följs?
  Störst ansvar för att lagen ska få effekt ligger hos den som röker. Den som äger eller disponerar över lokalen, uteserveringen eller ett område utomhus ska genom skyltning tydligt informera om förbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Det är dock endast poliser och ordningsvakter som har rätt att avvisa personer.
 7. Vem ansvarar för rökförbudet på busshållplatserna?
  Lunds kommun och Skånetrafiken delar på ansvaret för busshållplatser med väderskydd. Skånetrafiken sätter upp information och kommunen ansvarar för renhållning. Om du gör en felanmälan till Lunds kommun via vår felanmälan eller vår app Felanmälan Lunds kommun kan vi göra en bedömning av om det behövs någon form av åtgärd på platsen.
  Gör en felanmälan
 8. Var ansvarar kommunen för rökförbudet?
  Kommunens olika förvaltningar ansvarar för dessa områden:
  1. Gator, torg, gång-och cykelbanor samt allmänna lekplatser sköts av tekniska förvaltningen.
  2. Lekplatser som tillhör kommunens skolor eller förskolor sköts av Lundafastigheter. 
  3. Idrottsplatser och friluftsbad sköts av kultur-och fritidsförvaltningen.
  4. Kommunala lokaler, som till exempel skolor och äldreboenden, förvaltas av Lundafastigheter som är en del av serviceförvaltningen.

   Om du gör en felanmälan till Lunds kommun via vår felanmälan eller vår app Felanmälan Lunds kommun kan vi göra en bedömning av om det behövs någon form av åtgärd på platsen. 
   Gör en felanmälan
 9. Vem ansvarar för rökförbud på tågperrongen och stationsområden?
  Trafikverket ansvarar för perronger och spår. Jernhusen är som fastighetsägare ansvarig för andra delar av stationsområdet vid Lund C.
 10. Vad innebär tobakslagen för mig som företagare som säljer tobak?
  Från den 1 juli 2019 behöver företagare söka tillstånd hos Lunds kommun för att sälja tobak och liknande produkter. Det som krävs för att få sälja tobak är att verksamheten lever upp till de krav som ställs i tobakslagen. Företaget ska inte ha skulder hos Kronofogden, inte ha några anmärkningar hos Skatteverket eller förekomma i polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet. Det ställs även krav på egenkontroll kring hur företaget arbetar med märkning och innehållsdeklaration, att ditt försäljningsställe har tydlig skyltning om åldersgränsen för tobaksköp, ålderskontroll, att personalen får den information och stöd de behöver för att kunna följa lagar och regler, samt att förpackningar av tobaksvaror uppfyller kraven om identitets- och säkerhetsmärkning.
  Mer information om tobakslagen för företagare
 11. Vem ansvarar för att gymnasiekolans elever inte röker utanför skolans område?
  Rökning på skolgårdar har varit förbjudet enligt tobakslagen sedan 1994. Skolan ansvarar för att förbudet efterlevs inom skolans område, vilket även innebär förbud mot askkoppar och rökrutor. Medan skolan arbetar med en rökfri skola flyttar problemet ibland utanför skolgården. Samtidigt har Lunds kommun ingen möjlighet att uppmana elever att röka någon annanstans eller bereda plats för rökning. Miljöförvaltningen genomför regelbunden tillsyn av Lunds gymnasieskolor med stöd av miljöbalken där de följer upp bland annat rökning och nedskräpning. Utfallet av dessa kontroller ligger till grund för hur skolorna arbetar vidare. Samtliga gymnasieskolor arbetar förebyggande och erbjuder elever hjälp med att sluta röka. Skolan har även kontakt med elevernas vårdnadshavare, gäller elever under 18 år, om problem med rökning utanför skolans område.

  Lunds kommun kör en särskild runda varje fredag för att sopa och plocka fimpar kring våra kommunala gymnasieskolor. Allmän städning på gymnasieskolornas gårdar körs 2-3 gånger i veckan.