Framkomlighet

Lund ska vara tillgängligt för alla. Eftersom alla inte har förmånen att kunna röra sig fritt och obehindrat, arbetar vi med att göra gaturummet mer tillgängligt. Detta gör vi genom att både åtgärda enkla hinder och genom att öka tillgängligheten vid nybyggnation.

Vi arbetar på olika vis för att Lund ska vara en tillgänglig stad för alla. Det är viktigt att alla ska kunna ta sig fram, oavsett om man har barnvagn med sig eller har enfunktionsnedsättning, t.ex. en synskada eller ett rörelsehinder. Ojämnheter i asfalten, dåliga avfasningar mellan gata och trottoar eller glest mellan parkbänkar kan t.ex. vara så stora problem att de inte kan röra sig var de vill.

Så här gör vi Lund mer tillgängligt för alla

För att göra Lund mer tillgängligt tar vi bort och åtgärdar hinder och försöker på olika vis att förebygga olyckor. Olycksstatistiken visar t.ex. att risken för att råka ut för en trafikolycka, ökar med stigande ålder. Fallolyckor är en vanlig orsak till olyckor bland äldre, och som ofta beror på hål eller andra ojämnheter i gångytan, höga trottoarkanter och liknande. Även för små barn och föräldrar med barnvagn är det viktigt med jämnt underlag, avfasningar och bänkar, för att öka bekvämligheten.

Här nedan hittar du några exempel på vad vi gör för att göra Lund mer tillgängligt för alla.

Exempel på vad vi gör

  • Vi placerar ut bänkar längs gångstråk, så att personer som har svårt att gå orkar och vågar ta sig ut. Bänkarna utformas med armstöd så det blir lättare för alla att både sätta sig ner och resa sig upp.
  • Vi placerar ut taktila plattor för att underlätta orienteringen och öka tillgängligheten och säkerheten för personer med nedsatt syn. Plattorna har avvikande ljushetsgrad och struktur. De används för att synskadade lättareska upptäcka exempelvis övergångsställen, hållplatser och entréer.
  • Vi sätter upp räcken vid t.ex. trappor och vid lutningar för att underlätta för personer med svårigheter att gå.
  • Vi åtgärdar olika hinder i gångbanorna, t.ex. höga trottoarkanter, hål eller en skylt i gångbanan.
  • Vi har regler för hur reklamskyltar får placeras, eftersom reklamskyltarna hindrar synskadade från att ta sig fram längsgångbanan på ett säkert sätt.Butiksägare måste följa regler för utomhusskyltning.
  • Vi har planat ut ramperna till övergångsställena för att underlätta för personer med rollator, rullstol och barnvagn.
  • Vi försöker göra mer uttrymme i gångbarnorna för att underlätta framkomligheten för personer i rullstol och för barnvagnar.
  • Vi lägger metallskenor i gatornas ränndalar,som används för vattenavrinning. Ränndalar är ofta ett stort problem för personer i rullstol och med rollator. Med metallskenor kan vi göra gatorna tillgängliga utan att hindra vattnet.

Relaterad information