Häckar och buskage

Kommunen har ansvar för att kommunens gator, gång-och cykelbanor ska ge dig fri sikt och vara trafiksäkra. Varje enskild fastighetsägare måste dock, enligt Plan- och bygglagen, se till att egna träd, häckar och buskar inte skymmer sikt eller framkomlighet. Fastighetsägaren ansvarar även för att gångbanan är fri från skräp, ogräs, löv, snö och is.

Tomt intill en gata

Du behöver inget bygglov för att plantera träd, häckar och buskar. Men om växtligheten påverkar trafiksäkerhet och framkomlighet, kan du som fastighetsägare hållas ansvarig. 

Häck och buskar bör hålla sig i trädgården, men ibland är det omöjligt att hålla växterna innanför tomtgränsen. Då måste du istället se till att alla trafikanter enkelt kan passera förbi och under. När du planterar nya växter ska du tänka på den fria höjden. Tänk också på att placera mindre växter minst 0,6 m innanför tomtgränsen och stora träd och buskar minst 2 meter innanför.

Fri höjd ska vara:

  • 2,2 meter för gång- och cykelbana
  • 4,6 meter för körbana

Fri höjd

Gång- eller cykelväg utanför tomten

Har du en gång- eller cykelväg utanför din tomt ska det vara fri sikt på en sträcka av 5 meter åt varje håll från den inre gatu- eller trottoarkanten. Inom detta område får häckar, buskar, staket, murar eller annat som kan skymma sikten, inte vara högre än 80 centimeter.

Hörntomt

Fri sikt ska finnas i varje gatukorsning på en sträcka av 10 meter åt varje håll i korsningen. Inom detta område får inte häckar, buskar, staket, murar eller annat som kan skymma sikten, vara högre än 80 centimeter över körbanan. 

Plank och mur vid tomtgränsen kan skymma sikten och kräver bygglov.

Bygglov för staket, mur och plank

Utfart mot gata

Sikten ska vara fri minst 2,5 meter på infarten och 2,5 meter längs med gatan eller gångbanan. Inom detta område får häckar, buskar, staket, murar eller annat som kan skymma sikten, inte vara högre än 80 centimeter.
Tänk på att köra ut med bilen försiktigt, det är du som kör som är ansvarig om något skulle hända.

Har du en gång- eller cykelväg utanför din tomt ska sikttriangeln vara 5 meter in på gång- eller cykelvägen och 5 meter längs gångvägen eller tomtgränsen.

Rapportera träd/buskar som skymmer sikten

Kommunens park- och naturkontor ansvarar för växtlighet på offentlig mark och vi är tacksamma om du meddelar oss om träd och buskar som skymmer sikten på ett trafikfarligt sätt. Vi beskär områden löpande, men åtgärdar akuta problem så snart det går. Icke-akut beskärning genomförs vid nästa planerade beskärningstillfälle i området eller vid den tidpunkt på året som är mest lämplig för den aktuella växtligheten.

Om växtligheten inte står på kommunal mark kontaktar vi fastighetsägaren. Vi inspekterar oftast platsen för att bedöma riskerna. Om kommunen ansvarar för trädet/buskarna, gör vi en bedömning av eventuell åtgärd tillsammans med vår entreprenör. 

Kommunen har enligt Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Lunds kommun rätt att, efter tillsägelse, beskära växtligheten på fastighetsägarens bekostnad.

Gör en FELANMÄLAN

 

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/sikt