Stödmodell - Maxi

Maxi: Verksamhet 3 år (2021)

Information om Maxi; 3-årigt stöd för verksamhetsutveckling inom konst, kultur och innovation

Vem passar det?

Stödmodellen Maxi för 3-årig verksamhetsutveckling passar de projekt inom konst, kultur och innovation som tagit formen av verksamhet, eller som har en pågående verksamhet, som de vill utveckla i samarbete med Stenkrossen. Det kan vara ett projekt, en verksamhet, en förening, en juridisk person eller en individ som ansöker, och denne behöver inte vara bosatt i Lunds kommun. Som Maxi kan du få en plats på Stenkrossen i 3 år, med möjlighet till förlängning med 1 år i taget. Det finns möjlighet att säga upp kontraktet om verksamheten inte kommer fortlöpa i 3 år med 6 månader uppsägningstid.

För att få en plats på Stenkrossen ska den egna verksamheten vara tydligt förankrad i Stenkrossens verksamhet och utveckling. Utbytet ska ses som ett partnerskap som i ett gemensamt arbete stävar mot verksamhetsutveckling och förstärkt varumärke för båda parter genom t ex samarrangemang och samsökta medel.

Lunds kultur- och fritidsförvaltning förbehåller sig rätten att välja vilka sökande som får plats på Stenkrossen genom stödmodellerna anpassat utefter Stenkrossens vision om utveckling och mångfald, så att sammansättningen av aktörer på Stenkrossen blir så gynnsam som möjligt för samtliga parter.

Förlängning

Om en önskar förlänga sin verksamhet med 1 år efter att de initiala 3:e året har gått, måste en inför det sista obligatoriska dialogmötet inkomma med en verksamhetsplan för det kommande året. Efter att det har ägt rum så kommer rådet att utvärdera 3-årsperioden i sin helhet, och därefter besluta huruvida verksamheten blir förlängd.

Kostar det något?

Verksamhetsplatsen kostar inget i monetära medel. Däremot förbinder sig nyttjaren för verksamheten till att bidra till Stenkrossens öppna verksamhet. För Maxi görs detta årligen i form av en större eller fyra mindre aktiviteter som går i direkt linje med den verksamhet en planerar att bedriva på Stenkrossen. Öppen verksamhet kan bestå av; workshop, utställning, prova-på-tillfälle, föreställning, föreläsning eller annan verksamhet som utomstående har möjlighet att delta i utan några djupare tidigare förkunskaper.

Som Maxi på Stenkrossen förbinder sig nyttjaren att med verksamheten årligen arrangera antingen en större eller fyra mindre öppna arrangemang i samarbete med Stenkrossen eller själva.

Som större arrangemang räknas ett arrangemang som innefattar något av följande:

 • Varar i mer än 1 dag
 • Har ett realistiskt förväntat besökarantal på över 120 personer.
 • Har minst 3 olika aktörer som är aktivt involverade. (Den drivande verksamheten räknas in i detta antal, dock inte Stenkrossen.)

Om arrangemanget inte uppfyller något av ovan kriterier så räknas det som ett mindre arrangemang, och då krävs det fyra mindre arrangemang.

Oavsett vilket av alternativen nyttjaren väljer att tillämpa så måste dessa arrangemang innehålla samtliga följande komponenter:

Nätverkande

Verksamheten visar på ett aktivt arbete med nätverkande i syfte att utveckla den egna verksamheten. Detta kan bestå av att t ex bjuda in andra verksamheter som kan vara potentiellt intressanta samarbetspartners till Stenkrossens arrangemang och den egna öppna verksamheten eller att t ex hålla i någon typ av nätverkande aktivitet i anslutning till det öppna arrangemanget.

Delande av spetskunskaper/know-how

Verksamheten delar med sig av specifik kunskap inom ett område som är relevant för den nuvarande verksamheten, på ett vis som är förståeligt för en utomstående, t ex genom en workshop eller föreläsning, för sig själv eller i anslutning till ett större arrangemang.

Marknadsföring och ambassadörskap

Inför de öppna arrangemangen ska nyttjaren följa Stenkrossens 1-månads marknadsföringsplan för digitala medier.

Inkluderande av olika målgrupper

Verksamhetens aktivitet ska visa på en tydlig medvetenhet kring målgrupp för arrangemangen.

Väljer en att göra ett större arrangemang ska det även innefatta:

 • Samarbeten (verksamhet som tillför kvalitet)
 • Interna (verksamheten samverkar aktivt med ett eller flera andra projekt eller verksamheter på Stenkrossen för att producera och genomföra sin öppna verksamhet)
 • Externa (verksamheten samverkar aktivt med en eller flera aktörer utanför Stenkrossen för att producera och genomföra sin öppna verksamhet.

Finns det några krav jag måste uppfylla för att kunna ansöka?

För att kunna ansöka om verksamhetsplats på Stenkrossen måste en inkomma med följande:

 • 3-årig verksamhetsplan
 • Budget för första året och en 3-årig plan för finansiering
 • 3-årig tidsplan
 • Vision för utveckling av den egna verksamheten på Stenkrossen, samt för hur verksamheten kommer bidra till Stenkrossens utveckling inom ert område (på vilket sätt är Stenkrossen relevant/rätt plats för ditt projekt?)
 • Konkret beskrivning av det första årets öppna aktivitet(er), samt förslag på datum för genomförande (det önskade datumet/-n för den öppna verksamheten kan komma att omförhandlas om tidpunkten ej passar med övriga pågående aktiviteter i huset).
  Det ska även ingå en kortare beskrivning på idéer för aktiviteterna för år 2 och 3.
  Till detta ska även bifogas en kort motivering för hur respektive komponent i punktlistan ovan kommer implementeras vid varje aktivitetstillfälle.
 • Meriterat är även om ansökan innehåller förslag på samverkan med Stenkrossen där möjlighet att samsöka finansiella medel är aktuellt.

Projekt eller verksamheter vars huvudsakliga syfte är välgörande ändamål kan inte beviljas plats på Stenkrossen.

Efter inlämnad ansökan kallas de som blivit beviljade en verksamhetsplats till ett planeringsmöte med Stenkrossens verksamhetsledare. Ansökan är öppen en gång om året. Ansökan inför 2020 öppnar den 1 september och stänger den 15 oktober 2019.

Hur och när kommer jag att redovisa resultatet?

En gång om året sker ett obligatoriskt dialogmöte med Stenkrossens verksamhetsledare, där verksamheten måste inkomma med en ev. reviderad verksamhetsplan för kommande år samt en verksamhetsberättelse.
I slutet av den avtalade verksamhetsperioden krävs att nyttjaren inkommer med en verksamhetsberättelse, som inkluderar en redogörelse av verksamhetsförlopp, resultat, besökarstatistik, mm.
Verksamhetsrapporten ska skickas in senast 3 månader efter avslutad projektperiod. Om nyttjarens avtalade öppna aktiviteter, eller redovisning efter projektperioden, uteblir så kan detta påverka nyttjarens möjligheter till bidrag från Lunds kommun i framtiden.

Information

För mer information om bidraget, kontakta
E-post: Ellen Andersson
Telefon: 046-359 62 19


Short summary in English:
Information on Maxi; 3-year established organisation development grant within art, culture and innovation

This grant is aimed to those with a project that has transformed into an established, developing organisation, or to an already established developing organisation, within art, culture or innovation, that one would like to continue developing for the next 3 years. The spot at Stenkrossen is free of charge, but requires the user to contribute with one or more yearly activities that is open to the public and connected to one's organisation in question, e.g a performance, workshop or lecture. The applicant will have to submit:

 • Plan for the development of the organization for the next 3 years
 • Budget for the first year, and a 3-year financing plan
 • 3-year time schedule
 • Vision of the organisation's own developement at Stenkrossen, together with how the organisation will contribute to Stenkrossen's development within the field of the applicant's organisation.
 • Distinct description of the plans for the organisation's public activities for the first year, together with suggestions for dates for such activities. In addition to this, a brief motivation to how the components in the bulletin list above (see Swedish version) will be implemented at each occation for the activities.
 • It is also merited if the application contains suggestions for project cooperations with Stenkrossen that makes both parties eligable for co-applying financial support together.

Once a year the user is required to attend a meeting with Stenkrossen's Operations manager for which one have to submit an annual report of the past year at Stenkrossen including the recent history, status and progress of the organisation, and also results and visitor statistics.

At the end of the period at Stenkrossen the user will have to submit a report of the time, and results of their work, at Stenkrossen, no later than 3 months after the project period has ended.
If the user fails to either submit the reports and attend the obligatory meetings, or does not carry though the open activities as agreed, this may affect their chances to receive grants from Lund municipality in the future.

The online application form is only available in Swedish and Norweigan, but you may send in all attachments in English if this is more convenient to you.